Rapport från Trafikanalys

Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg samt den nya lagen om kollektivtrafik. Med den nya lagen har vi fått regionala kollektivtrafikmyndigheter i länen, som har ansvaret för kollektivtrafiken.

– För den långväga persontrafiken på järnväg har en hel del hänt, särskilt med tanke på de långa ledtider och betydande inträdeshinder som finns. På sträckan Stockholm-Göteborg ökar fr.o.m. 2015 utbudet rejält. Samtidigt ser vi problem med att den kommersiella tågtrafiken möter allt hårdare konkurrens från större subventionerade tågupplägg i olika delar av Sverige, säger Maria Melkersson på Trafikanalys. För den regionala kollektivtrafiken har det varit ett begränsat intresse för kommersiell etablering, vilket inte är förvånande när den största delen av trafiken är subventionerad. Vad gäller den nya arbetsordningen i länen är arbetet påbörjat, men vi ser också stora potentialer till bland annat förtydligande av lagstiftningen och en skärpt tillämpning.

Rapporten är en slutredovisning regeringsuppdraget som Trafikanalys har haft sedan våren 2011. Samtidigt publiceras också en rapport om utbudsutvecklingen ("Utvecklingen av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik", Trafikanalys Rapport 2014:14) och en om prisutvecklingen i regional kollektivtrafik ("Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014", Trafikanalys Rapport 2014:15).

Trafikanalys skissar på fyra olika vägar framåt för den regionala kollektivtrafiken.

– Beroende på vilken regional kollektivtrafik regering och riksdag önskar kan man göra allt från att återreglera (det vill säga ej längre tillåta kommersiell regional kollektivtrafik) till att skapa ökad dynamik och avlasta den offentliga budgeten genom ett större inslag av kommersiella lösningar. Utveckling av friare former av subventioner skulle spela en stor roll i ett sådant scenario, säger Maria Melkersson.

Bakgrund
Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att utvärdera två reformer inom kollektivtrafiken – öppnandet av marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg (1 oktober 2010) och den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet (1 januari 2012). Uppdraget slutredovisades 1 december 2014.