Tågräls i stadstrafik

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till och från Sverige.

En fråga i uppdraget är huruvida det finns förutsättningar för mer godstransporter på järnväg. Det är en gängse uppfattning att det är "trångt på spåren" på den svenska järnvägen. Men hur stor är egentligen trängseln? I denna PM jämförs ansökta tåglägen med beviljade tåglägen i tågplanen för att beräkna "ruckningar" som ett mått på trängsel. En ruckning definieras som avvikelsen mellan ansökt och beviljat tågläge, för avgångstid, ankomsttid respektive körtid.

Läs mer här


Överträdelseförfarande mot Sverige angående införlivningen av fjärde järnvägspaketet


Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att fullt ut införliva nya regler i fjärde järnvägspaketet.

EU-kommissionen uppdaterar tågresenärers rättigheter


EU-kommissionen uppdaterar de europeiska bestämmelserna gällande konsumentskydd för tågresor. Det befintliga regelverket antogs...

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...