Tågräls i stadstrafik

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till och från Sverige.

PM 2016:10
Publicerad:  6 april 2016

En fråga i uppdraget är huruvida det finns förutsättningar för mer godstransporter på järnväg. Det är en gängse uppfattning att det är "trångt på spåren" på den svenska järnvägen. Men hur stor är egentligen trängseln? I denna PM jämförs ansökta tåglägen med beviljade tåglägen i tågplanen för att beräkna "ruckningar" som ett mått på trängsel. En ruckning definieras som avvikelsen mellan ansökt och beviljat tågläge, för avgångstid, ankomsttid respektive körtid.

Läs mer här