Yttrande över Trafikverkets rapport om framtida nattågstrafik

Tåg i snö

Trafikverket subventionerar viss interregional kollektivtrafik bland annat nattågstrafik till Norrland. Eftersom avtalet löper snart är frågan om -och i så fall hur Trafikverket ska fortsätta subventionera nattågen.

Trafikanalys anser att det finns två olika vägar att gå när statliga medel till interregional trafik ska fördelas. En väg är att utveckla metoder som på ett tydligt sätt kan prioritera mellan olika insatser. För just nattågs­trafiken genom övre Norrland handlar det om både huruvida någon trafik alls ska subven­tioneras, och, om man bedömer att en subventionering behövs, hur ska då trafik­upplägget se ut. En metod för vart och ett av dessa steg måste vara transparent, kunna hantera nyttor, kostnader, väga samman olika konsekvenser till en helhet och måste även kunna hantera målkonflikter. En annan väg än modellutveckling är att regeringen i Trafikverkets instruktion fastslår vilka linjer som ska vara stående åtaganden och subventioneras.

Rapporten ger tre alternativ för nattågen: två nattåg i vardera riktningen, ett nattåg i vardera riktningen eller säsongsvarierat upplägg (med ett nattåg utökat till två under turistsäsonger). Trafikanalys har inte tillräcklig grund för ett ställningstagande om vilket trafikupplägg som är att föredra.

Läs remissvaret här


Frankrike hoppar på vätgaståget


Det franska statliga tågbolaget SNCF har beslutat att beställa 15 vätgasdrivna regionaltåg som ersättning för dieseldrivna tåg....

Marknaden för internationella tågbiljetter ska analyseras


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka...

Ny studie om kriterier för gröna järnvägsinvesteringar


Den växande marknaden för gröna obligationer, särskilt inom området klimatsmarta transporter, kan leda till att en betydande...