Yttrande om ”Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada”

Avstängd väg vid olycka

Transportstyrelsen har haft regeringens uppdrag att föreslå en finansieringsmodell för informationsutbyte av grunddata kopplat till olycksdatabasen Strada och för rapportering till Strada. I uppdraget ingår att inhämta synpunkter från bland annat Trafikanalys som lämnat ett yttrande.

Det förslag som tidigare lagts (Ds 2016:20) om obligatorisk rapportering av skador i vägtrafik och fritidsbåtsolyckor, är enligt Trafikanalys ett bra förslag. En obligatorisk uppgiftsskyldighet för vårdgivare till Transportstyrelsen genom Strada kommer att gynna den officiella statistiken vid Trafikanalys.

Uppgifter från vårdgivarna kan på sikt inkluderas i den officiella statistiken. Den föreslagna rikstäckande obligatoriska rapporteringen av olyckor med fritidsfartyg kommer att kunna ge underlag för statistik inom ett område för vilket det idag saknas officiell statistik. Förslaget om obligatorisk rapportering ökar uppgiftslämnarbördan för berörda vårdgivare.

Förslaget om finansieringsmodell som är ämnet för den aktuella rapporten, påverkar däremot inte i sig vårdgivarnas insats. Dock innebär finansieringsmodellen som föreslås en mer rättvis finansiering där ersättningen är helt proportionell mot rapporteringsarbetet. Trafikanalys håller med om att detta är ett rimligt förslag.

Rutiner för betalning som föreslås – via Transportstyrelsen, två gånger per år och utan ansökan från vårdgivare – förefaller också vara en bra modell med minimal administration. Att finansiera ersättningen till vårdgivaren via ett särskilt statsbidrag, administrerat av Transportstyrelsen, förefaller också rimligt. Den osäkerhet som skrivs in i förordningen ”Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel” (sidan 7) tycker vi dock är olycklig. Det måste här förtydligas vad som avses med ”tillgång på medel”. Om man avser ”huruvida man får pengar i statsbudgeten för detta ändamål” är det nog inte nödvändigt inkludera ett sådant förbehåll.   

Transportstyrelsens aktuella förslag är att uttag från Strada ska vara fortsatt kostnadsfritt för stat, kommun och landsting medan övriga kan få betala en avgift. Om en relativt dyr databas som Strada ska finnas och enligt förslag dessutom utökas till obligatorisk rapportering (Ds 2016:20), vilket ökar administrativ börda på vårdgivare, tycker vi det är angeläget att databasen används så mycket som möjligt. Att införa avgifter på användandet av en databas som ändå finns, ser vi som ett dåligt förslag. Konsekvensanalysen måste hursomhelst kompletteras med en beskrivning av storleken på en eventuell avgift samt vilka och hur många som skulle påverkas av den.