Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Pendeltåg på Stockholms centra

Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie

Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. Denna PM redovisar Trafikanalys pilotundersökning om den upphandlade trafiken på avtalsnivå.

PM:et innehåller förslag på hur en årlig uppföljning av den avtalade trafiken kan göras på ett sammanhållet sätt, där information om trafiken också görs tillgänglig till många olika intressenter.
Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015


Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss...

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen


Ändringarna i bussförordningen syftar till att korrigera brister i marknadens funktionssätt för internationella busstransporter...