Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie

Pendeltåg på Stockholms centra

Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. Denna PM redovisar Trafikanalys pilotundersökning om den upphandlade trafiken på avtalsnivå.

PM:et innehåller förslag på hur en årlig uppföljning av den avtalade trafiken kan göras på ett sammanhållet sätt, där information om trafiken också görs tillgänglig till många olika intressenter.


Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Om mått för kollektivtrafik i den transportpolitiska uppföljningen


Trafikanalys har tagit emot en skrivelse från kollektivtrafik­branschen som riktar kritik mot mått och indikatorer i Trafikanal...