Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Pendeltåg på Stockholms centra

Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie

Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. Denna PM redovisar Trafikanalys pilotundersökning om den upphandlade trafiken på avtalsnivå.

PM:et innehåller förslag på hur en årlig uppföljning av den avtalade trafiken kan göras på ett sammanhållet sätt, där information om trafiken också görs tillgänglig till många olika intressenter.
Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen


Ändringarna i bussförordningen syftar till att korrigera brister i marknadens funktionssätt för internationella busstransporter...

Om kollektivtrafikstatistiken vid Trafikanalys


Trafikanalys har tagit emot en skrivelse om att utveckla Trafikanalys kollektivtrafikstatistik tillsammans med kollektivtrafik­...

Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkas resenärerna?


I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av...