""


Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera snabba indikatorer över utvecklingen i transportsektorn. Denna samling av indikatorer med kortare beskrivningar har vi kallat Transportläget.

Vi har nu under närmare två års tid uppdaterat Transportläget först per vecka, därefter per månad och mot slutet mer sällan.

Transportläget har innehållit framför allt andra aktörers uppgifter men även snabbare publicering av delar av vår egen statistik.

Trafikanalys har haft ett regeringsuppdrag att särskilt följa trafikutvecklingen med anledning av coronapandemin under 2021. Efter nästan två år av pandemibevakning publicerar vi som del av regeringsuppdraget denna sammanfattande promemoria, om pandemins inverkan på transportsektorn. I och med det så avslutar också Trafikanalys den löpande bevakningen i Transportläget.

Här finns alla indikatorer som presenteras i promemorian (Excel).

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...