Buss vid bushållplats

Första året med reformerad järnvägs- och kollektivtrafikmarknad. Från och med 2012 råder en helt ny situation på kollektivtrafikmarknaden. Sedan december 2011 är det fritt för alla att köra långväga persontrafik på järnväg och i januari 2012 blev det också fritt fram för kommersiella initiativ i den regionala kollektivtrafiken. En hel del har i vissa avseenden hänt under året.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) har under året genomfört en omfattande omorganisation från de tidigare länstrafikbolagens trafikhuvudmannaskap, en omorganisation som ännu inte är helt slutförd på alla håll. Personal har i de flesta län förts över från länstrafikbolagen till RKTM:s förvaltning. En del länstrafikbolag har avvecklats helt för att inlemmas i förvaltningen, och en skatteväxling har i många fall skett från kommuner till landsting. Samtidigt har alla RKTM kämpat för att till den 1 oktober hinna med de omfattande krav på samråd som stipuleras i lagen, och formulera det nya strategidokument som går under namnet regionalt trafikförsörjningsprogram. Det har frestat på resurserna i vissa län med låg bemanning. I många län har man upplevt en alltför stark tidspress, och inte alltid hunnit med att diskutera de politiska avvägningar som behöver göras mellan alla olika utvecklingsaspekter i samhället och kollektivtrafiken. Detta är naturligtvis problem som kan minska med tiden.

Läs mer här


Genomförande av vissa ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Genomförande av vissa ändringar i direktivet om miljökrav vid...

Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland person...

Remissvar på utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkande (SOU 2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all...