Personbil på landsväg

Trafikanalys har avrapporterat ett regeringsuppdrag där förslag lämnas till nya transportpolitiska preciseringar för trafiksäkerhet. Bland annat redovisas förslag på etappmål för 2030 för dödade och skadade i trafiken.

Här hittar du rapporten och mer information om preciseringsöversynen

I regeringsuppdraget anges att förslagen till preciseringar för trafiksäkerheten ska utgå från Nollvisionen och ta hänsyn till de mål som finns inom EU samt särskilt beakta trafiksäkerheten för oskyddade vägtrafikanter. 

I rapporten om preciseringarna redogörs för tre frågor som inte är redovisade tidigare.

  • Konsekvenser av vald definition av allvarligt skadade på väg.
  • Ett slutgiltigt förslag på etappmål för omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken efter 2020.
  • Förtydliga hur det föreslagna måttet DALY kan användas för att följa upp död och skador i transportsystemet – DALY (Disability Adjusted Life Years eller Funktionsjusterade levnadsår).

Trafikanalys föreslår att måluppfyllelsen gentemot etappmålet för allvarligt skadade fortsätter att beräknas på samma sätt som tidigare. Som etappmål föreslås en minskning med 25 procent 2015–2030 (dvs. på 15 år) av allvarligt skadade. Det är i nivå med dagens mål som är en minskning med 25 procent under perioden 2007–2020 (13 år). Vi har övervägt och funnit att etappmålet för allvarligt skadade på väg är rimligt. I Trafikanalys måluppföljning bedömdes att målet bara är några procent bort och möjligt att nå till 2020.

När det gäller etappmålet för omkomna i trafiken menar Trafikanalys att ett etappmål bör vara ett realistiskt och nåbart komplement till den långsiktigt syftande Nollvisionen. Trafikanalys bedömning är att förslaget om en halvering av antalet omkomna 2020 – 2030 inte är realistiskt sett till vilka åtgärder och resurser som skulle krävas för att nå det. Trafikanalys förordar därför sitt tidigare förslag som innebär en halvering av antalet omkomna mellan 2015 och 2030. Det innebär en sammanvägning av realism och tillräcklig utmaning för att stimulera nya ansträngningar och engagemang.

DALY (Disability Adjusted Life Years) är ett mått som gör det möjligt att på samma skala jämföra död och skador i olika trafikslag, men också jämföra död och skador till följd av helt olika aspekter av transportsystemet, exempelvis buller och luftföroreningar. I rapporten presenteras en beräkning av förlorade levnadsår (YLL) på grund av trafikolyckor med dödlig utgång. Trafikanalys föreslår ett myndighetssamarbete för att utveckla mätmetoderna.

Det här uppdraget har samordnats med Trafikanalys andra uppdrag att se över transportpolitiska preciseringar och lämna förslag till indikatorer för att följa upp de transportpolitiska målen. Det uppdraget avrapporterades i mars 2017.