Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020

Lastbil på bro


Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gäller om man ser till antal ton som fraktades och antal kilometer som lastbilarna körde. Detta trots en pandemi som vi vet har påverkat de flesta sektorerna i vår ekonomi.

På totalnivå var mängden transporter med tung lastbil i Sverige andra kvartalet i år, på samma nivå som ifjol. Det finns dock vissa signifikanta skillnader i sammansättningen av lastbilstransporterna som är värda att kommentera.

  • Antal transporter med Kemikalier, kemiska produkter, konstfiber, gummi- och plastvaror har minskat signifikant.
  • Transporter av Transportutrustning har minskat (mätt i körda kilometer och tonkilometer). I denna varugrupp ingår insatsvaror till bilindustrin.
  • Transporter med Styckegods och samlastat gods har ökat signifikant (mätt i godsmängd och körd sträcka). Styckegods är en disparat varugrupp som kan innehålla allt från företagsleveranser till e-handelsvaror. Vi vet från andra källor att e-handeln har ökat kraftigt under coronapandemin.

Transporter av livsmedel med tung lastbil har ökat andra kvartalet, men ökningen är inte statistiskt signifikant. Vi vet att livsmedelshandeln både i butik och via e-handel har ökat under coronapandemin, medan restaurangbranschen samtidigt haft en stor nedgång. Denna ökning respektive minskning av livsmedelskonsumtionen har transportmässigt alltså mer eller mindre tagit ut varandra.

*Den officiella statistiken om Lastbilstrafik täcker transporter med tunga lastbilar med maxlastvikt om minst 3,5 ton. Detta är inte samma sak som den legala definitionen på tung lastbil som innebär en totalvikt över 3,5 ton.

Här hittar du statistiken för lastbilstrafik.


Lastbilsundersökningen


Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...