""


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram ett antal mer generella aspekter, och yttrandet ska således inte ses som heltäckande.

Att det också finns koppling till ett stort antal andra europeiska lagförslag inom klimatområdet som det också föreslås förändringar i komplicerar bilden. Huvudsyftet med alla förslag som nu har att hanteras är att säkra att de minskningar av EU:s nettoutsläpp som regeringar och Europaparlamentet enats om förverkligas enligt EU:s nya klimatlag.

När det gäller styrmedel kan handel med utsläppsrätter i många avseenden vara ett bra och effektivt styrmedel om det utformas på rätt sätt och innehåller viktigare kompensatoriska delar för de grupper och regioner som kan drabbas hårt. Då förslagen till skärpningar och tillägg till befintligt utsläppssystem till stora delar är utformade på så sätt är Trafikanalys i grunden positiv till lagförslaget(en).

Vi vill samtidigt understryka att just hur stöd och bidrag för omställningen utformas är en svår men viktig fråga som framöver bör hanteras lyhört, varsamt och tydligt. Att stora delar av EU:s transportsektor (inklusive sjöfart och flyg) redan strax efter år 2040 ska vara helt fossilfri kommer att kosta i termer av förändring. Något som Sverige, med en nu högre klimatambition, bör kunna hantera minst lika bra som resten av EU:s länder trots vårt perifera läge. Men det kan uppfattas som en stor utmaning för många länder, med andra ekonomiska förutsättningar. En tydlighet som inger tro på relevanta kompensatoriska åtgärder är därför viktigt för att förslagen som gör att vi kan nå EU:s klimatmål kan beslutas.