""

Sammanfattningsvis anser Trafikanalys i sitt remissvar att bränsleskatten varken bör sänkas eller bibehållas på samma nivå som i dag. 

Läs hela remissvaret här

Remissvar
Publicerad:  30 september 2019

Bränsleskatten behöver i stället fortsätta att öka i en högre takt än inflationen för att möjliggöra att vi når närmare den svenska transportpolitikens högt ställda klimatmål.

Ökade skatter har kompenserats

Det bör också noteras att ökade bränsleskatter i ett längre historiskt perspektiv har kompenserats av energieffektivisering och att den reala bränslekostnaden därmed har reducerats. Samtidigt har den reala inkomsten också ökat på landsbygden.