Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2016

En buss

PM till rapport 2016:6 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Sammanställning, förklaring och motivering av samhällsekonomiska marginalkostnader för externa effekter och uttag av skatter och avgifter för väg, järnväg, sjöfart och luftfart.