Foto: Mostphotos

Under 2023 har Trafikanalys haft fokus på anläggningskostnader beträffande våra uppdrag enligt instruktionen att följa Trafikverkets arbete med samhällsekonomiska metoder och modeller respektive utvecklingen inom den internationella modellutvecklingen.

Kostnadsöverskridanden är ett återkommande problem i Sverige, men även i andra länder. I Sverige tar Trafikverket fram beslutsunderlag för stora, namngivna investeringar inför regeringsbeslut i tre skeden. Trots att vi på Trafikanalys i viss utsträckning granskar underlaget har Trafikverkets arbete ett starkt inifrånperspektiv där grov kostnadsindikation och successivmetoden är metoder för att skatta anläggningskostnader. I andra länder används ansatser såsom institutionaliserade externa granskningar, generella uppräkningsfaktorer och portföljplanering.

På uppdrag av Trafikanalys har metoder för kostnadsskattningar studerats i tre nordiska länder samt Storbritannien, Nederländerna och Oregon. Problem med överskridanden är generellt och globalt; osäkerheten i uppskattningar av kostnader vid infrastrukturprojekt är störst i tidiga skeden för att reduceras när projekten mognar. Olika länder har angripit problemet med lite olika strategier för att reducera problemet.

Rapporten hittar du här: