Internationell modellutveckling

Trafikanalys har i uppdrag i vår instruktion att kontinuerligt följa den internationella utvecklingen av samhällsekonomiska modeller.

I 2022 års internationella modellföljande har Trafikanalys genomfört en intervju- och litteraturbaserad studie av hur andra länder arbetar med samhällsekonomiska effektbedömningar av klimatstyrmedel i transportsektorn. De länder som har studerats är Norge, Finland och Storbritannien och representanter från infrastruktur- eller transportdepartement har intervjuats.

Sweco har på uppdrag av Trafikanalys genomfört en studie. I Sweco:s redovisning beskrivs mål, ansvar och strategier för hur länderna arbetar med klimatfrågan inom transportområdet. Sweco beskriver vidare vilka metoder för effekt- och konsekvensbedömningar som används i de respektive länderna. Exempelvis används i de studerade länderna framför allt kostnadsnyttometoder för effektanalyser av infrastrukturinvesteringar. Hela redovisningen hittar du nedan.

Om tidigare redovisningar inom uppdraget

2021 års internationella modellföljande, var en tillbakablick, och studerade vad vi kan säga om modellutvecklingen i Sverige ur ett tioårsperspektiv i relation till andra länder, liksom hur väl uppdraget i Trafikanalys instruktion fyller sin funktion att bidra till den transportpolitiska måluppfyllelsen.

Under 2019 upphandlades en studie av hur olika länder planerar att utveckla sina modeller för att möta en mer digitaliserad framtid. Studien finns publicerad i rapporten "Analys- och modellverktyg i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon 2019".

Del i regeringsuppdraget om hur vi förbättrar kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar 2017

En del av den internationella utblicken som publicerades år 2017 genomfördes som en del av ovan nämnda regeringsuppdrag. Den internationella utblicken redogörs huvudsakligen i Rapport 2017:21 Inventering av datakällor om lätta lastbilars transporter i urbana miljöer, s. 59-72.

Del i regeringsuppdraget om förbättrad kunskapsförsörjning om järnvägstransporter 2017

En del av den internationella utblicken som publicerades år 2017 genomfördes som en del av ovan nämnda regeringsuppdrag. En del av den internationella utblicken redogörs för i Rapport respektive uppdraget att utreda hur kunskaperna om järnvägstransporter kan förbättras, Rapport 2017:24 Inventering av kunskapsunderlag om järnvägstransporter – en delredovisning, s. 49-56. De underlagsrapporter som särskilt fokuserar på internationella utblickar är Sweco-rapporten om transportmodeller och sekretessaspekter och VTI-rapporten om modellering av järnvägstransporter.

Nedan hittar du alla redovisningar inom uppdraget