Internationell modellutveckling

Trafikanalys har i uppdrag i vår instruktion att kontinuerligt följa den internationella utvecklingen av samhällsekonomiska modeller.

Under 2023 har Trafikanalys haft fokus på anläggningskostnader när det gäller det här uppdraget. Kostnadsöverskridanden är ett återkommande problem i Sverige, men även i andra länder. En rapport med utblick mot tre nordiska länder, Storbritannien, Nederländerna och Oregon visar att i andra länder används ansatser såsom institutionaliserade externa granskningar, generella uppräkningsfaktorer och portföljplanering i planeringen av större infrastrukturprojekt. Hela rapporten hittar du nedan.

Om tidigare redovisningar inom uppdraget

I 2022 års internationella modellföljande genomfördes en intervju- och litteraturbaserad studie av hur andra länder arbetar med samhällsekonomiska effektbedömningar av klimatstyrmedel i transportsektorn. De länder som har studerats är Norge, Finland och Storbritannien och representanter från infrastruktur- eller transportdepartement har intervjuats. I redovisningen beskrivs mål, ansvar och strategier för hur länderna arbetar med klimatfrågan inom transportområdet. Hela redovisningen hittar du nedan.

2021 års internationella modellföljande, som var en tillbakablick, och studerade vad vi kan säga om modellutvecklingen i Sverige ur ett tioårsperspektiv i relation till andra länder, liksom hur väl uppdraget i Trafikanalys instruktion fyller sin funktion att bidra till den transportpolitiska måluppfyllelsen.

Under 2019 upphandlades en studie av hur olika länder planerar att utveckla sina modeller för att möta en mer digitaliserad framtid. Studien finns publicerad i rapporten "Analys- och modellverktyg i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon 2019".

Del i regeringsuppdraget om hur vi förbättrar kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar 2017

En del av den internationella utblicken som publicerades år 2017 genomfördes som en del av ovan nämnda regeringsuppdrag. Den internationella utblicken redogörs huvudsakligen i Rapport 2017:21 Inventering av datakällor om lätta lastbilars transporter i urbana miljöer, s. 59-72.

Del i regeringsuppdraget om förbättrad kunskapsförsörjning om järnvägstransporter 2017

En del av den internationella utblicken som publicerades år 2017 genomfördes som en del av ovan nämnda regeringsuppdrag. En del av den internationella utblicken redogörs för i Rapport respektive uppdraget att utreda hur kunskaperna om järnvägstransporter kan förbättras, Rapport 2017:24 Inventering av kunskapsunderlag om järnvägstransporter – en delredovisning, s. 49-56. De underlagsrapporter som särskilt fokuserar på internationella utblickar är Sweco-rapporten om transportmodeller och sekretessaspekter och VTI-rapporten om modellering av järnvägstransporter

Nedan hittar du alla redovisningar inom uppdraget