Internationell modellutveckling

Trafikanalys har i uppdrag i vår instruktion att kontinuerligt följa den internationella utvecklingen av samhällsekonomiska modeller.

2021 års internationella modellföljande, som är en tillbakablick, har studerat vad vi kan säga om modellutvecklingen i Sverige ur ett tioårsperspektiv i relation till andra länder, liksom hur väl uppdraget i Trafikanalys instruktion fyller sin funktion att bidra till transportpolitisk måluppfyllelse.

Studien har bidragit med en övergripande sammanställning av tidigare års studier från Trafikanalys. Vi har gått igenom rapporterna från tidigare studier och genomfört intervjuer med projektledare samt med personer som är eller har varit verksamma inom området vid Trafikverket respektive Regeringskansliet. Intervjuerna har på ett fruktbart sätt bidragit till reflektion om samhällsekonomiska modeller och arbetssätt.

Vi har tagit fram en programteori för uppdraget som har använts vid genomgången av studierna enskilt och vid den sammantagna analysen. En övergripande beskrivning av samhällsekonomiska modeller och analyser inom det transportpolitiska området har gjorts i en omvärldskarta.

De huvudsakliga slutsatserna summeras här:

  • Studierna resulterar i ett relevant och intressant kunskapsunderlag.
  • Vi kan arbeta mer med resultatspridning och det är viktigt att bidra med möjligheter till reflektion kring ett svårt och komplext område.
  • Val av studieområden och studiedesign kan systematiseras och struktureras mer.

Om tidigare redovisningar inom uppdraget

Under 2019 upphandlades en studie av hur olika länder planerar att utveckla sina modeller för att möta en mer digitaliserad framtid. Studien finns publicerad i rapporten "Analys- och modellverktyg i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon 2019".

Del i regeringsuppdraget om hur vi förbättrar kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar 2017

En del av den internationella utblicken som publicerades år 2017 genomfördes som en del av ovan nämnda regeringsuppdrag. Den internationella utblicken redogörs huvudsakligen i Rapport 2017:21 Inventering av datakällor om lätta lastbilars transporter i urbana miljöer, s. 59-72.

Del i regeringsuppdraget om förbättrad kunskapsförsörjning om järnvägstransporter 2017

En del av den internationella utblicken som publicerades år 2017 genomfördes som en del av ovan nämnda regeringsuppdrag. En del av den internationella utblicken redogörs för i Rapport respektive uppdraget att utreda hur kunskaperna om järnvägstransporter kan förbättras, Rapport 2017:24 Inventering av kunskapsunderlag om järnvägstransporter – en delredovisning, s. 49-56. De underlagsrapporter som särskilt fokuserar på internationella utblickar är Sweco-rapporten om transportmodeller och sekretessaspekter och VTI-rapporten om modellering av järnvägstransporter.

Nedan hittar du genomförda redovisningar inom uppdraget