Analys- och modellverktyg i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon

""

Analys- och prognosmodeller används för analyser av åtgärders effekter på transportsystemet och för att prognosticera utvecklingen av trafik och transporter givet olika framtidsscenarion. Vad gör man i andra länder för att anpassa dem till en framtid med mer uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon?

Trafikanalys har haft ett regeringsuppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag för uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon. En del av uppdraget bestod i att beskriva vilka nya krav som ställs på modeller och planeringsverktyg till följd av denna utveckling.

Trafikanalys bedömer att på kort sikt kommer modellerna att behöva anpassas till de nya förutsättningarna som uppkopplad, samverkande och automatiserad trafik ger. Det handlar både om krav på utvecklade indata för bland annat tidsvärden, res- och transportkostnader och kapacitet i nätverket.

På längre sikt bedömer Trafikanalys att nya modellkoncept behövs, men konstaterar också att med uppkopplade fordon kommer aktuell trafikinformation att finnas tillgänglig och att det blir lättare att förutse körbeteenden då styrning och reglering, snarare än individuella beslut, avgör hur fordonen kommer att bete sig.

Trafikanalys har upphandlat en studie för att kartlägga hur andra länder förbereder sig inför denna utveckling. Studien har genomförts av Sweco AB och utgör Trafikanalys redovisning av det internationella modellföljandet 2019.

Av Swecos rapport framgår att behovet av utveckling observerats, men att anpassningen av modellerna till de nya förutsättningarna inte har påbörjats i någon större utsträckning. Det utvecklingsarbete som gjorts avser begränsade delar av modellerna vilket kan förklaras av de stora osäkerheter som finns beträffande till exempel teknikutveckling och beteendeförändringar.

Hela rapporten