Anna Ullström

bild på en medarbetare
Avdelningschef anna.ullstrom@trafa.se 010-414 42 19 076-128 74 28 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys

""

ABC om styrmedel - nyutgåva

Vi har publicerat en uppdaterad version av promemorian ”ABC om styrmedel”. Syftet med promemorian är att bidra till en gemensam...

""

Trafikverkets modeller för steg 1- och steg 2-åtgärder

Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. Årets...

Räls Foto: Mostphotos

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2020

Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här...

Foto: Mostphotos

Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn

Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys...

""

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon

Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...

fotoMostphotos_KirsiForsberg

Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet

Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin? Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder so...

""

Yttrande över SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över betänkandet ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63). Nedan följer våra...

""

Arbete inom ramen för SOFT-samarbetet

Näringsdepartementet har efterfrågat transportmyndigheternas synpunkter på SOFT-arbetet. I ett yttrande ger Trafikanalys sin bi...

Planskild korsning

Yttrande över "Agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande"

Trafikanalys har getts möjlighet att yttra sig över ett utkast till det ovan rubricerade forskningsprogrammet.

Lastbilar på väg

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Personbil på landsväg

Yttrande över betänkandet "Ett land att besöka - en samlad politik för turism och växande besöksnäring"

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet - Ett land att besöka. En samlad politik för turism och växande...

En buss

Yttrande över betänkandet - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Trafikanalys har yttrat sig över det nämnda betänkandet och tillstyrker de huvudsakliga förslagen. Vi ställer oss positiva till...

Tåg i snö

Implementering av klimatlagen i regeringens myndighetsstyrning på transportområdet

Trafikanalys har under höstterminen 2017 haft en praktikant från masterprogrammet i statsvetenskap vid Score, Stockholms...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Delningsekonomi på användarnas villkor

Trafikanalys har inga invändningar mot utredningen om användarna i delningsekonomin men vill dock lämna ett antal mer specifika...

Planskild korsning

Transportpolitiska mål på regional och lokal nivå

Trafikanalys har låtit genomföra en översiktlig kartläggning av transportpolitiska målformuleringar på regional och kommunal...

""

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Trafikanalys har lämnat in ett yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och...

Fronter på flera lastbilar

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?

Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

Flygplan i solnedgång

Klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Yttrande om En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47). Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på det...

Händer på lastbilsratt

Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Cykelväg

Nya tjänster för delad mobilitet

De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...

Öresundsbron

Så tar Trafikverket hänsyn till underhåll vid beslut om investeringar

I den här rapporten undersöker Trafikanalys hur Trafikverket tar hänsyn till framtida underhåll när de planerar och beslutar om...

Händer på lastbilsratt

Godstransporter - en omvärldsanalys

Trafikanalys regeringsuppdrag (N2015/5047/TS) innefattar att ta fram ett samlat kunskapsunderlag och en nulägesanalys om...

Två kvinnor vid dator

Systematiska jämförelser – för lärande i staten

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på utredningen Systematiska jämförelser – för lärande i staten, SOU 2015:36....

Hamn på vintern

Sjöfartsverkets utbildningsverksamhet - fokus lotsutbildning

Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och...

Godståg i trafik

Trafikverkets utbildningsverksamhet

Kompetensförsörjning är en viktig faktor för att kunna uppfylla de transportpolitiska målen i framtiden.

Fartyg

EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Trafikanalys och ett antal myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för...

Flygplansvinge

Luftfartsverkets utbildningsverksamhet

Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och...

Hand på en bilratt

Självkörande bilar - utveckling och möjliga effekter

På många håll i världen pågår för närvarande forskning och demonstration av koncept för självkörande fordon. Förväntningar är...

Två händer håller i ett dokument

Haverikommissionens rekommendationer tas om hand

Transportmyndigheternas arbete med att ta emot och genomföra åtgärder som föreslås i rekommendationer från Statens haverikommis...

Bro

Transportpolitik och gränsöverskridande godstransporter i de nordiska länderna

De nordiska länderna i allmänhet, och i synnerhet Finland, Sverige och Norge har liknande grundläggande transportbehov kopplat...

Flygplansmotor

Konsekvenser av återreglerad flygtrafiktjänst

Trafikanalys gör en konsekvensutredning av en delvis återreglering av lokal flygtrafiktjänst enligt riksdagens tillkännagivande...

Väg med bilar i snötäckt landskap

Nordiska vägar mot en effektivare transportpolitik

Åren 2011 till 2013 arrangerade Trafikanalys nordiska seminarier under rubriken "Nordiska vägar mot en effektivare transportpol...

Motorbåt nära land

Båtpendling för ökad kapacitet

I Sverige har framför allt Göteborg och Stockholm ett antal båtlinjer avsedda för arbetspendling men även för fritidsresor....

""

ABC om CBA - grunder och användning inom transportsektorn

Den samhällsekonomiska nyttan efterfrågas ofta i samband med politiskt beslutsfattande. Det är ett komplext begrepp och det är...

Papper och penna

Trafikplaners känslighet för prognoser

Trafikanalys har haft ett regeringsuppdrag om att analysera befintliga trafikplaners känslighet för prognoser.

Snabbtåg i Kina

Höghastighetsjärnväg - en global överblick

I Trafikanalys uppdrag ingår det att bedriva omvärldsbevakning och omvärlds-analys inom transportområdet. Ett led i detta är at...

""

Bekvämt och effektivt om unga får välja

Ungdomar är som regel bra trendsättare och att studera deras värderingar och attityder kan ge signaler om nya beteenden och...

Två händer håller i ett dokument

Användning och styrning av anslaget för trafikavtal

Trafikanalys redovisade den 2 maj 2012 sitt regeringsuppdrag om att utreda användningen och styrningen av anslaget för...

Planskild korsning

Infrastruktur, transporter och stabilisering av BNP-svängningar

I den här studien analyseras om och hur olika typer av investeringar i infrastruktur kan påverka/stimulera BNP:s utveckling på...

Planskild korsning

Infrastruktur som stabiliseringspolitiskt instrument

Trafikanalys har genomfört en analys av infrastrukturåtgärder som en del av stabiliseringspolitiska åtgärder vid kraftiga...

Flygplansvinge

Organisering av det offentliga åtagandet för flygtrafiktjänster

Luftfartsverkets verksamhet har under senare tid förändrats på många sätt. Regelskrivning och kontroll sköts numera av...

Godståg i trafik

Konsekvenser av införande av COTIF i svensk rätt

Syftet med föreliggande arbete är att bedöma vilka merkostnader som ett införande av COTIF-regler om regressrätt för...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Transportsektorn i framtiden - trender och omvärldsscenarier för transportpolitiken

Det här är Trafikanalys första omvärldsanalys för den svenska transportpolitiken. Den syftar till att skapa en bred strukturell...

Personer leder cyklar vid en kanal med skepp i

Infrastruktur och ekonomisk utveckling

Trafikanalys initierade 2010 ett projekt där Institutet för näringslivsanalys fick i uppdrag att studera samspelet mellan...

Lastning av container på fartyg

Internationell ekonomi, handel och svenska godstransporter

I den här skriften redovisas ett projekt som har använt traditionella handelsmodeller för att kvantifiera den svenska handelns...

Pendlarbåt i höstlandskap

Transportpolitiska mål i de nordiska länderna

Trafikanalys uppdrag är att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera förslag och åtgärder inom...