Godsvagnar

Utvecklingen av godstransporterna är nära kopplad till den ekonomiska tillväxten. Fram till den ekonomiska krisen 2007–2010 ökade det totala transportarbetet snabbt. Därefter har utvecklingen varit långsammare. Lastbilstrafiken har svarat för större delen av ökningen sedan 1985.

Det innebär att järnvägen och sjöfarten har minskat sina andelar av godstransporterna, vilket är tvärtemot de målsättningar som finns både inom EU och nationellt i många länder. Utvecklingen ser emellertid olika ut i olika länder.

Schweiz och Österrike har den mest positiva utvecklingen för gods på järnväg med en hög och stabil marknadsandel. Sverige och Tyskland ligger också ganska bra till med en relativt hög marknadsandel. Det är de mest avreglerade länderna där det finns relativt många nya järnvägsföretag.

Syftet med den här rapporten är att beskriva varför utvecklingen har blivit som den har blivit och hur förutsättningarna ser ut för utvecklingen av järnvägen i framtiden i Europa och i Sverige. Beskrivningen är både kvantitativ med data och kvalitativ genom att försöka förklara de viktigaste bakomliggande faktorerna.

En särskild intervjuundersökning har genomförts av järnvägsföretag, transportkunder och andra branschföreträdare. Syftet har varit att få en djupare förståelse genom att fånga upp hur de ser på järnvägens godstrafik i dag och potentialen i morgon.

Rapporten bygger till en del på den forskning och analyser som bedrivits vid KTH:s Järnvägsgrupp. Utredning har genomförts på uppdrag av Trafikanalys. Författarna svarar själva för slutsatserna i rapporten.