Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017

Lastbilar på väg

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här rapporten redovisas observationer avseende verksamheten för 2017.

Hela rapporten

Trafikanalys har undersökt Trafikverkets organisation, förvaltning, utförda arbete och planering inför kommande år. I huvudsak följer Trafikanalys det arbete som utförs inom tre enheter under Trafikverkets avdelning Expertcenter samt en enhet Strategisk planering under avdelning Nationell planering. Resultaten baseras i huvudsak på en enkätundersökning. Trafikanalys följer verksamheten uppdelat på sex områden; Effektsamband, Samgods, Sampers, ASEK, CBA och Övriga verktyg.

Syftet har varit att analysera hur anslagna medel använts, kostnadsutveckling för verksamheten, samt hur utfört och aviserat arbete står sig i relation till uttryckta ambitioner i Trafikverkets gällande utvecklingsplan samt i tidigare års enkätsvar. Resultatet av arbetet ska i första hand utgöra ett stöd för den externa styrningen av Trafikverket, men kan också vara Trafikverket till hjälp

Här hittar du tidigare års rapporter inom uppdraget.