Lastbilar på väg

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här rapporten redovisas observationer avseende verksamheten för 2017.

Hela rapporten

Trafikanalys har undersökt Trafikverkets organisation, förvaltning, utförda arbete och planering inför kommande år. I huvudsak följer Trafikanalys det arbete som utförs inom tre enheter under Trafikverkets avdelning Expertcenter samt en enhet Strategisk planering under avdelning Nationell planering. Resultaten baseras i huvudsak på en enkätundersökning. Trafikanalys följer verksamheten uppdelat på sex områden; Effektsamband, Samgods, Sampers, ASEK, CBA och Övriga verktyg.

Syftet har varit att analysera hur anslagna medel använts, kostnadsutveckling för verksamheten, samt hur utfört och aviserat arbete står sig i relation till uttryckta ambitioner i Trafikverkets gällande utvecklingsplan samt i tidigare års enkätsvar. Resultatet av arbetet ska i första hand utgöra ett stöd för den externa styrningen av Trafikverket, men kan också vara Trafikverket till hjälp

Här hittar du tidigare års rapporter inom uppdraget.


Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...