Instruktionsuppdrag

I instruktionen till Trafikanalys som myndighet formulerar regeringen ett antal olika uppdrag. Fler av dem är årligen återkommande och avrapporteras vid olika tillfällen. Här kan du ta de av de senaste avrapporteringarna av våra instruktionsuppdrag. 

Ett annat uppdrag i instruktionen handlar om uppföljningen av de transportpolitiska målen. Nedan hittar du den samlade rapporteringen för det uppdraget.

Transportpolitiska målen


Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen, enligt ett uppdrag i myndighetens instruktion från regeringen.

Effektbedömningar av klimatstyrmedel – hur gör andra länder?


I 2022 års internationella modellföljande har Trafikanalys genomfört en intervju- och litteraturbaserad studie av hur andra...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021


Trafikanalys rapporterar varje år analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till uttaget av skatter...

Granskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen


Trafikanalys har genomfört en kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen...

Sjöfartsstödets effekter 2020


För att möta den internationella regelverkskonkurrens som råder för sjöfartsnäringen ger Sverige, under vissa villkor, ett s.k....

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2021


Syftet med denna rapport är att beskriva den svenska sjöfartens internationella konkurrens­situation med fokus på år 2020. Meda...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2021


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2020


Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här...

Sjöfartsstödets effekter 2019


Trafikanalys kan konstatera att sjöfartsstödet 2019 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. De stödmottaga...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020


Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa....

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...

Sjöfartsstödets effekter 2018


Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet 2018 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. I genomsnitt...

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2019


Trafikverket redovisade i mars 2019 förslag på objekt som bör få byggstartas år 1-3 (2020-2022) samt objekt som bör få förbered...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relatera...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2019


PM med bilagor till rapport 2019:4 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018


PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Sjöfartsstödets effekter 2016


Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...