Instruktionsuppdrag

I instruktionen till Trafikanalys som myndighet formulerar regeringen ett antal olika uppdrag. Fler av dem är årligen återkommande och avrapporteras vid olika tillfällen. Här kan du ta de av de senaste avrapporteringarna av våra instruktionsuppdrag. 

Ett annat uppdrag i instruktionen handlar om uppföljningen av de transportpolitiska målen. Nedan hittar du den samlade rapporteringen för det uppdraget.

Transportpolitiska målen

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen, enligt ett uppdrag i myndighetens instruktion från regeringen.

Tillfällig minskning för elbilarna - men elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling pekar på ett lågt antal nyregistrerade fordon under 2024. Under de...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2024

2023 var ett händelserikt år i det svenska transportsystemet och i transportpolitiken både inrikes och på EU-nivå. Trafikanalys...

Måluppföljningens indikatorer och mått 2024

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader för...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023 - bilagor

Promemoria med bilagor som underlag till rapport 2024:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2023.

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2023

Efter en tydlig nedgång under pandemiåren vände den svenska sjötrafiken upp under 2022. Den svenskkontrollerade handelsflottan...

Sjöfartsstödets effekter 2021 och 2022

Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet har haft stor betydelse för den svenska rederinäringen även under 2021 och 2022. År...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2023

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de större infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja bygg...

Antalet nyregistrerade fordon fortsätter att minska de kommande åren

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling visar på ett lågt antal nyregistrerade fordon de kommande åren. Under 20...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2023

Sammantaget bedömer Trafikanalys att samhället inte har närmat sig en långsiktigt hållbar transportförsörjning sett ur alla...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022

Sjötrafiken minskade tydligt under pandemiåren med vissa tecken på en påbörjad återhämtning under 2021. Antalet fartygsanlöp i...

Trafikverkets modeller för steg 1- och steg 2-åtgärder

Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. Årets...

Effektbedömningar av klimatstyrmedel – hur gör andra länder?

I 2022 års internationella modellföljande har Trafikanalys genomfört en intervju- och litteraturbaserad studie av hur andra...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021

Trafikanalys rapporterar varje år analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till uttaget av skatter...

Granskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen

Trafikanalys har genomfört en kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen...

Sjöfartsstödets effekter 2020

För att möta den internationella regelverkskonkurrens som råder för sjöfartsnäringen ger Sverige, under vissa villkor, ett s.k....

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2021

Syftet med denna rapport är att beskriva den svenska sjöfartens internationella konkurrens­situation med fokus på år 2020. Meda...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2021

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2020

Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här...

Sjöfartsstödets effekter 2019

Trafikanalys kan konstatera att sjöfartsstödet 2019 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. De stödmottaga...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020

Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa....

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020

Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...

Sjöfartsstödets effekter 2018

Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet 2018 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. I genomsnitt...

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2019

Trafikverket redovisade i mars 2019 förslag på objekt som bör få byggstartas år 1-3 (2020-2022) samt objekt som bör få förbered...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2019

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2019

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relatera...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2019

Promemoria som innehåller bilagor till rapport 2019:4 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".  

Sjöfartsstödets effekter 2017

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2018

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018

PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Sjöfartsstödets effekter 2016

Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...