Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa. Coronapandemin påverkar svensk sjöfart kraftigt och arbetslösheten var under våren 2020 högre för de flesta kategorier av sjömän. Det visar Trafikanalys rapport Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020.

Läs/ladda ner publikation

Bortsett från det kortsiktiga bortfallet av kompetens på grund av coronapandemin är den långsiktiga kompetens­försörjningen för sjöfarten hotad av stora pensionsavgångar och minskande kullar med examina och förstagångsutfärdade behörigheter.

- Under 2019 ökade antalet fartyg i den svenska handelsflottan, men hur många fartyg som överlever coronakrisen är oklart. Rederier kan komma att behöva skrota eller sälja fartyg för att täcka förluster, säger Björn Olsson, utredare på Trafikanalys och en av författarna till rapporten.

System för korttidspermittering

Myndigheterna har försökt mildra konsekvenserna för rederierna med olika åtgärder. Som en direkt följd av coronapandemin införde Sverige i april ett nytt system för korttidspermittering med retroaktiv verkan från mars. Sverige har också infört omställningsstöd, samt förlängt giltighetstider för certifikat och skjutit upp fartygskontroller, detta för att förenkla för rederierna och samtidigt minska risken för smittspridning.

- Vi uppfattar det som att branschen har sett positivt på myndigheternas åtgärder i form av olika justeringar och undantag, säger Björn Olsson.

Trafikanalys rapport beskriver också situationen för sjöfarten som trafikslag. Koldioxidvärderingen har stor betydelse för hur sjöfartens miljöpåverkan ser ut jämfört med andra trafikslag. En av regeringens ambitioner på området är att flytta godstransporter från väg till sjöfart.

- Sjöfarten kan komma att behöva höja sina priser för att betala tillbaka lån och kompensera för sina förluster i samband med coronapandemin. Det kan i så fall påverka överflyttningen av godstransporter till sjöfarten, säger Björn Olsson.