Båt lastar i hamn

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets uppföljning konstateras bland annat att det svenska fartygsregistret har vänt den negativa trenden de senaste åren och att antalet svenskregistrerade fartyg ökade under 2018.

Hela rapporten

Den svenskregistrerade handelsflottan med fartyg ≥100 brutto ökade till sammanlagt 318 fartyg, från 304 fartyg 2017. Den största ökningen var i storleksklassen 1 500 brutto till 4 999 brutto, där ökningen var 29 procent mätt i antal fartyg och 39 procent mätt i brutto. Bland de största fartygen på över 40 000 brutto minskade dock antalet fartyg och tonnaget med några procent.

Sett över en längre period, sedan 2011, har fartygsregistret i Polen haft en kraftig ökning av inregistrerade fartyg, mätt i dödviktston, liksom Singapore, Malta och Färöarna. Bland våra nordiska grannar har Danmarks register haft en positiv utveckling, medan Sverige och Finland sedan 2011 har sett en negativ utveckling.

Fortsatt positiv trend

Den svenskkontrollerade flottan har fortsatt sin positiva trend. Det sammanlagda tonnaget har ökat från drygt 12 miljoner brutto år 2010 till drygt 17 miljoner brutto år 2018. Det motsvarar en genomsnittlig tillväxt på drygt 4 procent per år. Användningen av den svenskkontrollerade flottan om vi mäter i bruttodagar ökade under 2018 med 17 procent jämfört med året innan.

Jämförelse med utlandet

I årets rapport beskriver vi särskilt marknaden för svenska hamnar och beskriver några aspekter av svenska hamnar jämfört med utländska. Vi konstaterar bland annat att Sverige har fler och mindre hamnar än många andra länder, samt att svenska hamnar i allmänhet har en lägre beläggningsgrad och större outnyttjad kapacitet. De svenska hamnarna ligger mer utspridda, vilket medför att de i högre utsträckning fungerar som lokala marknader och att konkurrensen mellan svenska hamnar därför kan bedömas vara lägre jämfört med hamnar på kontinenten. Trafikanalys konstaterar också att Sverige inte har något specifik hamnlagstiftning och att svenska hamnars roll i det nationella transportsystemet är otydligare.