""

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån tillgänglig statistik konstaterar Trafikanalys att det svenska fartygsregistret fortsätter att förlora i konkurrenskraft gentemot andra länder.

Hela rapporten

Kärnan i rapporten är en genomgång av den svenska sjöfartens konkurrensvillkor. Det handlar om skatteregelverk, bemanningsregler, sjöfartsstöd, administrationskostnader, finansieringsstöd samt forskning och utveckling.

Den svenskregistrerade handelsflottan har fortsatt att minska under 2017 till 304 fartyg på minst 100 brutto. Den största minskningen i såväl antal fartyg som tonnage var i storleksklassen 500 brutto till 1 499 brutto, där tonnaget minskade 25 procent. Bland de största fartygen på över 40 000 brutto minskade tonnaget med 7 procent. Utvecklingen under början av 2018 indikerar däremot ett ökat intresse för det svenska registret.

Bland närliggande länder har fartygsregistret i Storbritannien haft den största inregistreringen sedan år 2000. I Norden har Danmarks register haft en fortsatt inflaggning under de senaste åren, medan Norge och Finland, liksom Sverige, har minskat.  

Samtidigt som den svenskregistrerade flottan minskat, fortsätter den svenskkontrollerade flottan att växa. Det sammanlagda tonnaget har ökat från drygt 12 miljoner brutto år 2010 till drygt 15 miljoner brutto år 2017, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 3,2 procent. Användningen av det disponerade tonnaget ökade under 2017 med 15 procent främst beroende på en minskad uthyrning av fartyg.

Godsmängderna i de svenska hamnarna har ökat sedan 2013, men skillnaderna är stora mellan olika hamnområden och hamnområdena visar stora fluktuationer i sin godsutveckling.