Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016

Hamn på vintern

Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelverk, bemanningsregler, sjöfartsstöd, administration, forskning och innovation.

Både EU:s och den globala flottan har fortsatt att växa. Samtidigt har det svenskregistrerade tonnaget fortsatt att minska. Den svenskkontrollerade flottan har däremot haft en positiv utveckling. Även hamnarna har hanterat mer gods och mottagit allt större fartyg.

Regeringen har aviserat om flera kommande åtgärder för att lyfta svensk sjöfarts internationella konkurrenskraft. Liksom förra året har Trafikanalys genomfört en systematisk genomgång av hur svensk sjöfarts konkurrensvillkor har utvecklats under året. 

Rapporten omfattar även hamnarnas konkurrenssituation och sjöfartens konkurrens med andra trafikslag.

Ladda ner rapport


Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn


Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...