Skepp i horisonten

Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den svenskflaggade handelsflottan. Det konstateras i Trafikanalys årliga rapport "Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation".

Hela rapporten hittar du här (tidigare år nedan)

Trafikanalys publicerar varje år en rapport om svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation.Här redovisas dels statistik på området som följer och beskriver konkurrenssituationen jämfört med andra delar av världshandelsflottan, dels aktuella åtgärder som påverkar villkoren för svensk sjöfart. Dessutom behandlas sjöfartens konkurrenssituation gentemot andra trafikslag.

Den globala handeln har vuxit under de senaste åren och skapat en positiv efterfrågeutveckling för sjöfarten. Samtidigt har den globala överkapaciteten fortsatt att växa. Rederier i Sverige och utomlands arbetar på mycket konkurrensutsatta marknader som präglas av låg lönsamhet. Både i Sverige och internationellt har enbart tankersegmentet ökat sin lönsamhet de senaste åren, i Sverige har även Storrederier visat positiva siffror.

Den svenskflaggade flottan krympte år 2016 till 319 fartyg. Samtidigt minskade också den flotta som drivs i svensk regi förhållandevis kraftigt, till att omfatta sammanlagt 754 fartyg. Ingenting som framkommit under arbetets gång tyder dock på att minskningen av svenskkontrollerat tonnage skulle vara uttryck för en bestående utveckling.

Enligt Trafikanalys undersökningar och beräkningar transporteras mellan 80 och 90 procent av transportvolymen av gods till och från Sverige i kedjor som innehåller fartygstransporter. Trafikslaget är viktigast för malm- och mineralutvinningen, livsmedelsindustrin och transport av råolja.

Den internationella trenden av ökad hantering av gods över kaj har inte visat sig i de nordiska hamnarna där en viss nedgång kan observeras under mätperioden. Samtidigt är godsvolymerna relativt stabila i Sverige och under 2015 och 2016 kunde även en mindre ökning av godshantering över kaj observeras.

Under 2016 har både Sjöfartsverket och Transportstyrelsen höjt avgifterna för sjöfarten. Det har också beslutats att sjöfartsstödet ska sänkas något för att finansiera tonnageskatten. Utvecklingen inom dessa områden har under året således inte varit till den svenska sjöfartens fördel.

Kunskaperna om i vilken utsträckning skilda trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader har utvecklats sedan den föregående redovisningen. Den bild som nu framträder är att godstransporter med sjöfart är mer missgynnat i förhållande till andra trafikslag än vad tidigare analyser har visat.