Foto:Mostphotos

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling pekar på ett lågt antal nyregistrerade fordon under 2024. Under de resterande prognosåren 2025–2027 förväntas antalet nyregistrerade fordon öka igen i takt med ett förbättrat konjunkturläge.

Trafikanalys har ett årligt uppdrag att ta fram korttidsprognoser för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar för innevarande år och kommande tre år. Årets prognoser innefattar åren 2024–2027. Årets prognos påverkas av lågkonjunktur och minskad köpkraft hos de svenska hushållen, vilket i första hand påverkar antalet nyregistrerade personbilar de kommande åren. 

Svag personbilsmarknad kommande år

De senaste fyra åren har antalet nyregistrerade fordon varit på en relativt låg nivå till följd av coronapandemin, kriget i Ukraina och efterföljande lågkonjunktur. Mycket tyder på att Sverige är på väg ut ur lågkonjunkturen under slutet av 2024. Prognosen för nya fordon för 2024 är likväl lågt ställd, särskilt för personbilar. Från 2025 och fram till 2027 förväntas antalet nyregistrerade fordon gradvis öka.

Hushållens försämrade köpkraft har medfört att betydligt färre nya bilar köps eller leasas av en privatperson. De senaste åren har privatleasingen av elbilar starkt bidragit till att antalet nyregistrerade elbilar har ökat. När nu hushållen i allt lägre grad köper eller leasar nya bilar tappar tillväxttakten av elbilar fart. För 2024 är prognosen att 58 procent av de nyregistrerade bilarna kommer vara elbilar eller laddhybrider, vilket är samma andel som 2023.

Även antalet nyregistrerade lätta lastbilar förväntas blir relativt lågt under 2024. Därefter förväntas antalet gradvis öka igen fram till 2027 i takt med förbättrad konjunktur. Prognosen för nyregistrerade lätta lastbilar som kan drivas med el är högt ställd för 2024 och 2025. Det förklaras av det introduktionsstöd för eldrivna lätta lastbilar som finns tillgängligt under större delen av 2024 och 2025. Andelen elfordon av de nyregistrerade lätta lastbilarna är prognostiserad till 27 procent 2024, för att sedan öka till 35 procent till 2027.

Fortsatt elektrifiering av tunga fordon

Under 2023 registrerades närmare 8 000 tunga lastbilar, vilket är ett högt antal. Prognosen för 2024 är något lägre ställd, men för åren 2025–2027 är prognosen på ungefär samma nivå som innan coronapandemin, dvs. mellan 7 000–7 600 nya fordon per år.

Antalet nyregistrerade bussar är i betydande omfattning beroende av kollektivtrafikhuvudmännens upphandlingar. I prognoserna har vi därför valt att utgå från medelvärdet för antalet nyregistrerade bussar de senaste 10 åren. Värdet har dock sjunkit något de senaste åren, vilket gör att vi sänker prognosen för nya bussar från 1 400 per år till 1 350.

Drivmedelsfördelningen bland tunga lastbilar och bussar handlar till stor del om fördelningen mellan diesel, gas och el. Tunga gasfordon har funnits längre på marknaden, medan elfordonen är betydligt nyare.

Nyregistreringen av tunga lastbilar med eldrift har fram till 2020 handlat om enstaka fordon. Det har dock kommit att förändras. Enligt prognosen kommer de eldrivna lastbilarna utgöra 15 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna år 2027. Till det bedömer vi att 12,5 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna kommer att vara gasfordon 2027.

Av de nyregistrerade bussarna bedöms 19 procent vara eldrivna 2024. Andelen bedöms därefter öka till 36 procent 2027. För gasbussar är andelen prognostiserad till 10 procent 2024, för att sedan minska till 3,5 procent 2027.