Sjöfartsstödets effekter 2017

""

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna hos de rederier som mottagit stödet.

Hela rapporten

Rapport 2018:19
Publicerad:  21 december 2018

Det sammanlagda sjöfartsstödet för år 2017 uppgick till cirka 1,5 miljarder kronor och det var i stort sett oförändrat jämfört med 2016. Ett av syftena med sjöfartsstödet är att underlätta för svenska rederier att anställa svensk personal ombord på sina fartyg. Under år 2017 har antalet svenskregistrerade fartyg fortsatt att minska och i takt med det har också antalet ombordanställda män och kvinnor minskat. Antalet svenska ombordanställda minskade totalt sett med sex procent. Svenska befälhavare minskade med 7 procent, och svenska styrmän och maskinbefäl minskade med hela 12 procent, det vill säga dubbelt så mycket som genomsnittet.

Något fler tankerrederier

I undersökningen har det under 2017 ingått 34 stödmottagande rederier, jämfört med 35 stycken år 2016. Antalet torrlastrederier och managementbolag har minskat något, medan antalet tankerrederier har ökat något. I undersökningen analyseras de ekonomiska och finansiella effekterna av stödet på de stödmottagande rederiföretagen, baserat på rederiernas uppgifter i årsredovisningen. Sjöfartsbranschen är heterogen med olika ekonomiska villkor för olika delar av branschen och den ekonomiska analysen är därför uppdelad på olika segment.


  • Sjöfartsstödets effekter 2016

    Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...

  • Sjöfartsstödets effekter 2015

    Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2015. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna h...