Sjöfartsstödets effekter 2015

Utsläpp från båtskorsten

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2015. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna hos de rederier som mottagit stödet.

Ett av syftena med sjöfartsstödet är att underlätta för svenska rederier att anställa svensk personal ombord på sina fartyg. Materialet visar att i takt med att den svenskregistrerade flottan har minskat i antal har också mängden ombordanställda svenskar minskat. Antalet svenskregistrerade fartyg är 2015 lägst sedan 1970-talet.

I kapitel 4 beskrivs de ekonomiska och finansiella effekterna av stödet på de mottagande rederierna. Effekterna är analyserade utifrån rederiföretagens räkenskaper i deras årsredovisningar. Avsnittet visar några utvalda nyckeltal som beskriver rederiernas ekonomiska situation enligt aktuella årsredovisningar. Det är viktigt att komma ihåg att sjöfartsbranschen är heterogen med olika ekonomiska villkor för olika delar av branschen.

Den ekonomiska analysen är uppdelad på olika segment och visar situationen idag samt utvecklingen från och med 2007. Det svenska sjöfartsstödet har de senaste fem åren legat på i genomsnitt 1,5 miljarder kronor per år. Uppföljningen visar att stödet fortfarande är viktigt för rederiföretagens lönsamhet. I takt med att antalet svenskregistrerade fartyg har minskat har även antalet rederier som fått stöd minskat. Det sammanlagda stödet till rederiföretagen ökade 2015 med 11 miljoner kronor från året innan till cirka 1,43 miljarder kronor, vilket är ett trendbrott i utvecklingen. Stödbelopp per fartyg ökade i genomsnitt med 0,4 miljoner kronor till 13 miljoner kronor per fartyg.


Kommissionen reviderar systemet för rapportering av koldioxidutsläpp från fartyg


Kommissionens reviderar systemet för att följa, rapportera och verifiera utsläpp av koldioxid från fartyg. Förslaget syftar til...

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Ny rapport om miljövänlig sjöfart: batteridrift är bäst för fossilfri EU-flotta till 2050


Det är Transport & Environment som tagit fram en färdplan för att göra den europeiska flottan fossilfri. I rapporten framhålls...