Sjöfartsstödets effekter 2016

Lastning av container på fartyg

Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här rapporten redovisar effekterna av sjöfartsstödet år 2016.

Fokus för utvärderingen ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna hos de rederier som mottagit stödet.

Trafikanalys slutsats är att stödet fortfarande är viktigt för rederiföretagens lönsamhet. Utan sjöfartsstöd skulle rederierna inte kunna bedriva den verksamhet de gör idag. Rederierna skulle utan stödet behöva anpassa sin verksamhet och sannolikt behöva flagga ut fartyg till andra länder.

Det sammanlagda sjöfartsstödet för år 2016 uppgick till knappt 1,5 miljarder kronor och det var en ökning jämfört med 2015. I undersökningen har det under 2016 ingått 35 stödmottagande rederier, vilket är i stort sett samma antal som 2015. Antalet tankerrederier har minskat något, medan några managementbolag har tillkommit. I undersökningen analyseras de ekonomiska och finansiella effekterna av stödet på de stödmottagande rederiföretagen, baserat på rederiernas uppgifter i årsredovisningen. 

Trots en omsättningsökning hos de stödmottagande rederierna har deras sammanlagda resultat som helhet mer än halverats. Det är främst färjerederierna som ökat sin omsättning och det är främst de större diversifierade rederierna som har minskat sina resultat. Den genomsnittliga vinstmarginalen har minskat, främst bland de diversifierade rederierna. Tankersegmentet har haft en god vinstmarginal de senaste åren, medan många företag inom torrlastsegmentet och färjerederierna har haft en svag eller negativ vinstmarginal.

Vid en jämförelse av de stödmottagande rederierna med sjötransportbranschen som helhet visar sig rederierna med sjöfartsstöd ha en relativt god rörelsemarginal. 

Hela rapporten hittar du nedan.

Hela rapporten


Global avgift ska göra sjöfarten mer klimatvänlig


Två sjöfartsorganisationer föreslår i ett gemensamt uttalande att en global avgift på utsläpp av koldioxid införs för att...

EU-byråer efterlyser renare sjöfart


Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och Europeiska miljöbyrån (EEA) konstaterar i en gemensam rapport att ytterligare ansträngn...

Remiss av EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime. Förslaget är komplext och har dessutom...