""

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling visar på ett lågt antal nyregistrerade fordon de kommande åren. Under 2024 väntas nyregistreringarna nå sin lägsta nivå sedan 2009, för att 2025 och 2026 öka något till följd av ett förbättrat makroekonomiskt läge.

Trafikanalys har ett årligt uppdrag att ta fram korttidsprognoser för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar för innevarande år och kommande tre år. Årets prognoser innefattar åren 2023–2026. Årets prognos påverkas av lågkonjunktur och minskad köpkraft hos de svenska hushållen, vilket i första hand påverkar antalet nyregistrerade personbilar de kommande åren.

Fortsatt lågt antal nyregistrerade fordon de kommande åren

De senaste tre åren har antalet nyregistrerade fordon varit på en relativt låg nivå till följd av coronapandemin och kriget i Ukraina. På grund av lågkonjunktur och ett försämrat makroekonomiskt läge innehåller inte heller årets prognoser något egentligt lyft för antalet nyregistrerade fordon. Långa leveranstider för framför allt lätta fordon medför dock en fördröjning i systemet. Det innebär att vi bedömer att antalet nyregistrerade fordon kommer att vara som lägst 2024, för att sedan öka något fram till 2026.

Till följd av det försämrade ekonomiska läget, i kombination med borttagen bonus för laddbara lätta fordon bedöms ökningstakten av nyregistrerade laddbara personbilar minska något under de kommande åren. Likväl är prognosen att cirka 1 miljon, eller 21 procent, av personbilarna i trafik är laddbara år 2026. Mer än häften av dessa bedöms vara elbilar.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar bedöms även de vara på en relativt låg nivå de kommande fyra åren. Antalet lätta lastbilar som kan drivas med el eller alternativa bränslen som etanol eller gas bedöms öka fram till 2026. Till 2026 bedöms 9 procent av alla lätta lastbilar i trafik vara laddbara och de utgör 35 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna.

Tilltagande elektrifiering av tunga fordon

Elektrifieringen av bussflottan bedöms kunna gå fortsatt snabbt. I och med att majoriteten av alla bussar går i upphandlad trafik blir det stora variationer i antalet nyregistrerade bussar av från år till år. Prognosen är att 36 procent av de nyregistrerade bussarna är laddbara 2026, och de utgör då 17 procent av bussarna i trafik. Antalet nyregistrerade tunga lastbilar med eldrift bedöms även de öka gradvis, om än från låga nivåer. År 2026 bedöms närmare 13 procent av de nyregistrerade laddbara tunga lastbilarna var eldrivna, och de utgör då knappt 3 procent av de tunga lastbilarna i trafik.