Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2023

Foto: Mostphotos

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de större infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de närmsta åren. En sammanfattande slutsats efter granskningen är att ungefär samma brister som konstateras vid tidigare års granskningar kvarstår.

Läs/ladda ner publikation

Rapport 2023:6
Publicerad:  14 september 2023

Trafikverket föreslår att 12 nya infrastrukturprojekt ges tillstånd att byggstarta år 2024–2026 och att ytterligare 5 objekt ska godkännas för att förberedas för byggstart år 2027–2029.

Trafikanalys granskar här Trafikverkets underlag för dessa totalt 17 objekt. Trafikanalys har undersökt om Trafikverket har levererat enligt sina direktiv, om förslaget är transparent och tydligt, samt om redovisningen och underlaget är aktuellt och tillgängligt. Trafikanalys syfte med granskningen är att för regeringen peka på risker och osäkerheter i redovisningen som kan vara värda att undersöka mer specifikt.

Trafikverkets redovisning har sina förtjänster. Samtidigt är Trafikanalys slutsatser att vi i granskningen ser ungefär samma brister som vid tidigare års granskningar. De viktigaste resultaten kan sammanfattas i följande punkter.

Underlagen är aktuella men innehåller avvikelser från riktlinjer

Underlagen för objekten är högst 2 år gamla vilket Trafikanalys bedömer är rimligt aktuellt. Underlagen baseras på gällande modeller och schablonvärden. Dock saknas i flera fall lagakraftvunna planer, vilket medför en osäkerhet för om och när byggstart kan ske.

Höga risker i flera objekt

Trafikverket har olika ambitionsnivå i sin kostnads- och riskanalys, beroende på hur långt objekten har kommit i sin planering. I några fall har vi sett en ökad risk hos objekten jämfört med objektens tidigare skeden och identifierar vissa oklarheter rörande kalkylriskerna. Några objekt som ligger långt framme och har en mer avancerad kalkyl har trots detta en hög risk. Objekt som inte ligger så långt fram och har en enklare kalkyl tilldelas en relativt hög schablonrisk. Det är brukligt, men Trafikanalys vill lyfta den långsiktiga effekten som en hög schablonrisk har för objektens kostnadsbedömningar. Trafikanalys ser även andra oklarheter i Trafikverkets redovisning av risker och osäkerheter gällande flera objekt.

Oklarheter i redovisningen av den kronologiska kostnadsutvecklingen

Nytt för den här omgången är att Trafikverket ska redovisa en kronologisk kostnads­utveckling för de objekt som ändrar status i planeringen. Trafikanalys har i skuggberäkningar försökt att verifiera dessa uppgifter, men i flera fall indikerar Trafikanalys resultat att kostnadsökningarna, generellt sett, är högre än vad Trafikverket redovisar. Trafikanalys vill därför flagga för att Trafikverkets uppgifter kan vara underskattningar. Redovisningen av kostnadsutvecklingen har också formella brister gentemot direktiv och är svår att följa och förstå.

Oklarheter i processkvaliteten

De samlade effektbedömningarna för objekten ger utrymme för kommentarer om de olika uppgifter som redovisas. Syftet är att nyansera och/eller förklara de uppgifter eller brister som eventuellt finns i underlaget. Dessa kommentarsfält är i allmänhet inte ifyllda, och läsaren har ibland svårt att förstå helheten och att förstå de avvikelser från mönstret som ibland finns. Bristen på kommentarer och nyanseringar i effektbedömningarna har varit ett återkommande tema i Trafikanalys tidigare granskningar. I några fall har vi också sett effekt­bedömningar med brister och avvikelser från Trafikverkets egna instruktioner och hand­ledningar som trots detta har godkänts av Trafikverket.