Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2023

Foto: Mostphotos

Efter en tydlig nedgång under pandemiåren vände den svenska sjötrafiken upp under 2022. Den svenskkontrollerade handelsflottan ökade, men nästan enbart i utländska fartygsregister. Den svenskregistrerade flottan minskade svagt, sett till antal fartyg, men ökade svagt räknat i tonnage. Förändringarna av tonnaget i konkurrerande fartygsregister i andra länder är huvudsakligen små och få har en ökning av tonnaget på det sätt som det svenska hade.

Läs/ladda ner publikation

Rapport 2023:9
Publicerad:  21 december 2023

Det visar Trafikanalys sammanställning av den svenska sjöfartens internationella konkurrens­situation. Rapporten utgår från statistik och material som fanns tillgängligt i december 2023.

2022 blev ett år som kännetecknades av Rysslands invasion av Ukraina och en svensk ansökan om NATO-medlemskap. Det har betytt att fokuset på sjöfartens betydelse ur ett beredskapsperspektiv har ökat och mot bakgrund av detta så finns det anledning att uppmärksamma attraktiviteten hos det svenska fartygsregistret.

För att antalet svenskregistrerade fartyg ska öka behöver det svenska registret bli mer konkurrenskraftigt med ändamålsenliga och funktionella regler som bidrar till ökad och hållbar sjöfart. När det gäller registrering, kontroll och tillsyn behöver den förenklingsprocess som drivits av svenska myndigheter fortsätta för att öka attraktiviteten. Förhandsbesked om sjöfartsstöd och klassificering av fartyg är exempel på möjliga förenklingar.

På området för skatte- och investeringsvillkor är den sedan några år tillbaka införda tonnageskatten en fortsatt tillgång för svenska rederier. Systemet som ska stimulera till ökad inflaggning har hittills valts av 29 företag. I linje med branschens önskemål pågår en utredning av tonnageskatten och möjligheten att införa en stämpelavgift istället för stämpelskatten i syfte att ytterligare öka attraktiviteten hos det svenska registret.

Den tidigare stimulansen för nya sjöfartslösningar, ”ekobonus”, har nu upphört. Regeringen har beslutat att införa en ny breddad ekobonus, men godkännandet från Europeiska kommissionen har dragit ut på tiden. Sjöfartsstödet är alltjämt betydelsefullt för rederiernas lönsamhet. Under 2022 beviljades 34 rederier sjöfartsstöd på sammanlagt drygt 1,3 miljarder kronor.

Antalet ombordanställda ökade under 2022, med stora variationer mellan olika yrken. Ökningen skedde huvudsakligen bland ekonomiföreståndare och övrig ekonomipersonal/kökspersonal. Det var också här som minskningen var som störst under pandemin. Däremot minskade antalet styrmän, maskinbefäl, maskinpersonal och däckspersonal. De minskande yrkeskategorierna är tydligt mansdominerade och den totala ökningen av antal ombordanställda utgörs i princip helt och hållet av kvinnor.

Ur ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv kan det noteras att antalet sökande till sjökaptens-programmen vid Chalmers och Linnéuniversitetet fortsätter att minska det senaste året, men till sjöingenjörsprogrammen ökade i stället antalet sökande. Till båda utbildningarna ökar antalet kvinnliga sökande.