Patrik Tornberg

Patrik Tornberg
Kvalificerad utredare patrik.tornberg@trafa.se 010-414 42 21 076-128 74 12 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Patrik arbetar med samhällsplanering, infrastruktur- och trafikplanering.

Foto: Mostphotos

Vilken bild förmedlar Trafikverket till regeringen av kostnadsutvecklingen i investeringsverksamheten?

Trafikanalys har genomfört en genomlysning av hur investeringsåtgärders kostnadsutveckling redovisas till regeringen i...

Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Skepp och kranar i Göteborgs hamn Foto: Mostphotos

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022

Sjötrafiken minskade tydligt under pandemiåren med vissa tecken på en påbörjad återhämtning under 2021. Antalet fartygsanlöp i...

""

Remissvar: Bättre konsekvensutredningar

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22). I promemorian föreslås en ny...

Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

Trafikanalys granskar Trafikverkets arbete för bättre kostnadskontroll

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete för en förbättrad kostnadskontroll....