Foto: Mostphotos

Trafikanalys har genomfört en genomlysning av hur investeringsåtgärders kostnadsutveckling redovisas till regeringen i Trafikverkets årsredovisning och den årliga byggstartsrapporteringen. Syftet är att diskutera förutsättningarna för hur dessa årliga redovisningar kan bidra till en stärkt kostnadskontroll i Trafikverkets verksamhet.

Läs/ladda ner publikation

Arbetet har genomförts inom ramen för Trafikanalys regeringsuppdrag att granska Trafikverkets arbete med kostnadskontroll i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen.

En övergripande slutsats, enligt Trafikanalys bedömning, är att den sammantagna bilden som förmedlas av kostnadsutvecklingen i investeringsverksamheten genom årsredovisningarna och byggstartsrapporterna inte fångar upp den problembild som ligger till grund för Trafikanalys uppdrag.

Kostnadsjämförelser för pågående objekt i de studerade dokumenten görs huvudsakligen med senast godkända plan, med följden att kostnadsförändringar fram till det senaste planbeslutet inte syns där. I praktiken innebär det att kostnadsprognoser jämförs med planer som är högst fyra år gamla, även om det enskilda objektet har funnits med i flera planer tidigare.

För objekt som öppnats för trafik jämförs den faktiska slutkostnaden med plankostnaden vid byggstart i årsredovisningen. Det innebär att kostnadsutvecklingen i avslutade objekt som funnits med i flera planer innan beslut om byggstart inte syns i årsredovisningen.

En konsekvens av detta är att den långsiktiga kostnadsutvecklingen i investeringsverksamheten inte förmedlas på något samlat och strukturerat sätt till regeringen. I 2023 års byggstartsrapport ges, till skillnad från tidigare år, en kompletterande beskrivning av kostnadsförändringar från och med den plan respektive objekt för första gången ingick i. Det ger en bild av kostnadsutvecklingen som underlättar förståelsen för omfattningen av problemet med kostnadsökningar.

Trafikanalys problematiserar även Trafikverkets redovisning av hur kostnader indexeras, urvalet av pågående objekt i årsredovisningen, samt möjligheterna att följa kostnadsförändringar och deras orsaker när hänvisningar till relevanta underlag ofta saknas.

En slutsats av genomgången är att även om dessa redovisningar inte nödvändigtvis är felaktigt utformade i formell mening, så är den bild av kostnadsutvecklingen i investeringsverksamheten som ges i årsredovisningarna mer begränsad än vad som skulle kunna anses vara motiverat ur ett kostnadskontrollsperspektiv. Även om byggstartsrapporterna kompletterar årsredovisningarna finns det en generell problematik med transparensen i dessa redovisningar.

Enligt Trafikanalys uppfattning skulle en ökad transparens i dessa frågor kunna underlätta lärandet och bidra till en ökad medvetenhet om problemet med kostnadsökningar. Även extern granskning av investeringsverksamheten skulle kunna underlättas, vilket i sin tur kan motverka incitamenten att underskatta kostnaderna i tidiga skeden.