Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete för en förbättrad kostnadskontroll. Uppdraget handlar om verksamheten inom ramen för den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastruktur.

I oktober 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt på transportområdet. Bakgrunden var att regeringen sett en oroande kostnadsutveckling vid olika infrastrukturprojekt.

Syftet är att stödja Trafikverket i arbetet med att vidareutveckla och förbättra sina processer på området.

- Det här blir ett stort och viktigt uppdrag för oss. Det är centralt att statens medel för transportinfrastruktur används på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Mattias Viklund, generaldirektör Trafikanalys.

Uppdraget sträcker sig fram till 2028 och Trafikanalys ska senast den 30 april varje år, från och med 2024 till och med 2028, redovisa:

  • en övergripande beskrivning av problembilden med kostnadsökningar för verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen,
  • en utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling som innefattar så väl större namngivna investeringar, som reinvesteringar och underhåll m.m.
  • en redogörelse för vilka förbättringsområden som Trafikanalys föreslår för vidare uppföljning och analys för att öka produktivitet, effektivitet, och förbättrad kostnadskontroll hos Trafikverket.

Nedan hittar du uppdragets publikationer.