Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

Trafikanalys har i uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete för en förbättrad kostnadskontroll. Uppdraget handlar om verksamheten inom ramen för den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastruktur.

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll.

Bakgrunden var att regeringen bedömt att en bättre kostnadskontroll behöver uppnås, samt att kunskapsnivån om kostnadsutvecklingen och lärandet från tidigare erfarenheter behöver öka hos Trafikverket för att insatser för tidiga kostnadsbesparingar ska kunna göras.

Syftet är att stödja Trafikverket i arbetet med att vidareutveckla och förbättra sina processer på området.

- Det här blir ett stort och viktigt uppdrag för oss. Det är centralt att statens medel för transportinfrastruktur används på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Mattias Viklund, generaldirektör Trafikanalys.

Uppdraget sträcker sig fram till 2028 och Trafikanalys ska senast den 30 april varje år, från och med 2024 till och med 2028, redovisa:

  • en övergripande beskrivning av problembilden med kostnadsökningar för verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen,
  • en utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling som innefattar så väl större namngivna investeringar, som reinvesteringar och underhåll m.m.
  • en redogörelse för vilka förbättringsområden som Trafikanalys föreslår för vidare uppföljning och analys för att öka produktivitet, effektivitet, och förbättrad kostnadskontroll hos Trafikverket.

Nedan hittar du uppdragets publikationer.