Linda Ramstedt

Linda Rahmstedt
Kvalificerad utredare linda.ramstedt@trafa.se 010-414 42 35 076-128 74 21 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Linda arbetar med kvalitetsgranskningar av underlag för infrastrukturbeslut, och samhällsekonomiska modeller och metoder.

Foto: Mostphotos

Granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll - delredovisning

Stigande kostnader i planeringen för transportinfrastruktur är ett väldokumenterat och komplext problem. Det visar Trafikanalys...

Foto: Mostphotos

Prioriteringar och processer för styrning av vägunderhåll

Trafikanalys har gett EY i uppdrag att utreda hur Trafikverket uttrycker att man vill prioritera mellan olika typer av underhål...

Rondell med bilar

Följa modellutvecklingen

Trafikanalys har i uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

Trafikanalys granskar Trafikverkets arbete för bättre kostnadskontroll

Trafikanalys har i uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete för en förbättrad kostnadskontroll. Uppdraget handlar...

Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

""

Effektbedömningar av klimatstyrmedel – hur gör andra länder?

I 2022 års internationella modellföljande har Trafikanalys genomfört en intervju- och litteraturbaserad studie av hur andra...

Räls Foto: Mostphotos

Yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (I2021/02884).

Räls Foto: Mostphotos

Granskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen

Trafikanalys har genomfört en kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen...

Flygplansvinge

Yttrande över Infrastrukturdepartementets promemoria Klimatdeklarationer

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget till lag och förordning om klimatdeklarationer. Syftet med lagen är att...

Nya bilar i rad

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget att EU:s bränsleinformationsdirektiv tydligare implementeras i svensk...

Nya bilar i rad

Fordonsprognoser i en osäker tid

I samband med årets arbete med att ta fram korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling har en internationell utblick...

Planskild korsning

Internationellt modellföljande under tio år – en tillbakablick 2021

Enligt instruktion ska Trafikanalys följa den internationella utvecklingen av modeller för samhällsekonomisk analys. Årets...

""

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2019

Trafikverket redovisade i mars 2019 förslag på objekt som bör få byggstartas år 1-3 (2020-2022) samt objekt som bör få förbered...