Yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

Räls Foto: Mostphotos


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (I2021/02884).

Granskningen av förslaget till nationell plan 2022-2033

Trafikanalys har genomfört en kvalitetsgranskning av Trafikverkets redovisning av planförslaget. Vi hänvisar därför till rapporten Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 som vi den 28 februari publicerar på Trafikanalys webbplats.