Nya bilar i rad


I samband med årets arbete med att ta fram korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling har en internationell utblick genomförts av hur andra aktörer i omvärlden har hanterat osäkerheter i prognoser över fordonsflottans utveckling.

Här hittar du hela promemorian

I den här internationella utblicken har vi lyft relevanta exempel på fordonsprognoser och hur osäkerheter i omvärlden har hanterats. En sambandsfigur har tagits fram för att illustrera vilka faktorer som påverkar den framtida fordonsflottan.

Utblicken visar att det finns många bedömare som identifierar trender och blickar framåt. Framför allt är det stora internationella konsultbolag som gör analyser av den nu pågående utvecklingen under pandemin, vilket visar att det finns en stor efterfrågan av att förstå utvecklingen. Det finns också prognosmodeller som har tagits fram för enskilda länder och för stora geografiska områden som kan användas för att bedöma fordonsflottans utveckling.

Genomgången belyser att de trender som observerades tidigare fortgår under pandemin. E-handels- och digitaliseringstrenderna har förstärkts under pandemin. Målsättningar som rör utsläpp av växthusgaser på EU-nivå och hos länder är fortsatt styrande, vilket innebär att utvecklingen fortgår mot en alltmer elektrifierad fordonsflotta. Flera bedömare pekar på att det är möjligt att pandemin på sikt kan medföra ändrade mobilitetsbeteenden, vilken kan påverka beteenden som rör inköp av bil.

Osäkerheten i utvecklingen menar flera bedömare framför allt rör tidshorisonten, det vill säga hur snabb utvecklingen kommer att vara. Genomgången visar att osäkerheten framför allt hanteras genom att använda sig av flera scenarion i prognoserna. Flera prognosmakare har också under pandemin uppdaterat sina prognoser över nybilsförsäljningen, vilket illustrerar att det är särskilt svårt att förutse utvecklingen under den pågående pandemin och att prognoser snabbt blir inaktuella.