""

Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Trafikanalys har presenterat korttidsprognoser för innevarande år och de kommande tre åren, 2021–2024, för fordonskategorierna personbil, lätt lastbil, tung lastbil och bussar.

Under 2020 minskade antalet nyregistrerade fordon påtagligt till följd av coronapandemin. Årets prognoser visar på en återhämtning för antalet nyregistrerade fordon under de kommande åren. Återhämtningen är främst kopplad till återhämtningen i det allmänna konjunkturläget. Antalet nyregistrerade fordon bedöms dock vara lägre än innan coronapandemin både 2021 och 2022.

För de kommande fyra åren bedöms elektrifieringen av fordonsflottan öka markant bland samtliga fordonsslag. Tidigare år har utvecklingen av elektrifierade fordon främst ägt rum bland personbilar och till viss del bussar, men vi ser nu även ökad elektrifiering av lätta och tunga lastbilar. För tunga lastbilar är det dock en blygsam ökning, mindre än en procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna bedöms var laddbara de kommande fyra åren.

Prognoserna levereras i tabellform i en Excelfil som även inkluderar statistik för de senaste åren, prognos för innevarande år, och de tre kommande åren.