Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021

Nya bilar i rad Foto:Mostphotos


Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Trafikanalys har presenterat korttidsprognoser för innevarande år och de kommande tre åren, 2021–2024, för fordonskategorierna personbil, lätt lastbil, tung lastbil och bussar.

Under 2020 minskade antalet nyregistrerade fordon påtagligt till följd av coronapandemin. Årets prognoser visar på en återhämtning för antalet nyregistrerade fordon under de kommande åren. Återhämtningen är främst kopplad till återhämtningen i det allmänna konjunkturläget. Antalet nyregistrerade fordon bedöms dock vara lägre än innan coronapandemin både 2021 och 2022.

Figur 1. Förändring nyregistrerade fordon, 2011-2024 (index 2011=100). OBS: y-axelns skala börjar inte vid 0. 100 motsvarar 326 600 personbilar, 47 000 lätta lastbilar och 6 775 tunga lastbilar. Se tillhörande tabeller till PM 2021:7 för mer detaljerade uppgifter.

För de kommande fyra åren bedöms elektrifieringen av fordonsflottan öka markant bland samtliga fordonsslag. Tidigare år har utvecklingen av elektrifierade fordon främst ägt rum bland personbilar och till viss del bussar, men vi ser nu även ökad elektrifiering av lätta och tunga lastbilar. För tunga lastbilar är det dock en blygsam ökning, mindre än en procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna bedöms var laddbara de kommande fyra åren.

Figur 2. Andel laddbara (elbilar och laddhybrider) fordon av nyregistrerade fordon, historisk utveckling 2013–2020, prognos för 2021–2024.

Prognoserna levereras i tabellform i en Excelfil som även inkluderar statistik för de senaste åren, prognos för innevarande år, och de tre kommande åren.

PM, tabellsammanställning och en kort sammanfattning av prognoserna


Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...