Yttrande över Infrastrukturdepartementets promemoria Klimatdeklarationer

Flygplansvinge


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget till lag och förordning om klimatdeklarationer. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan genom att synliggöra en resas klimatpåverkan för resenären före köpet av resan.

En konsument som vill minska sin klimatpåverkan kan med hjälp av en klimatdeklaration därmed fatta ett mer välinformerat beslut om sin resa. Promemorian belyser olika aspekter av klimatdeklarationer på ett pedagogiskt och genomarbetat sätt. Trafikanalys ser positivt på det remitterade förslaget.

Promemorian baseras på redovisningen av ett regeringsuppdrag Trafikanalys har haft om hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan från långväga resor med buss, tåg, flyg och färja i samband med försäljning och marknadsföring av sådana resor (Trafikanalys Rapport 2020:6 Obligatoriska klimatdeklarationer för långväga resor). Infrastrukturdepartementet har fördjupat sig i de utestående frågor som Trafikanalys identifierade. Fokus har varit på förslagets förenlighet med EU-rätten och hur resors klimatpåverkan ska bestämmas.

Den föreslagna lagen är trafikslagsövergripande, medan förordningen undantar annat resande än flygresor. Det senare är en skillnad jämfört med Trafikanalys redovisning av nämnda uppdrag. Argumentet för det är att det redan idag finns inarbetade system för rapportering av klimatpåverkan från internationella flygresor via EU-ETS och Corsia och att det skapar förutsättningar för ett snart införande av klimatdeklarationer för just luftfart. För övriga färdsätt är system för rapportering av klimatpåverkan inte lika inarbetade och metodutveckling krävs i olika utsträckning. Trafikanalys ser positivt på att klimatdeklarationer för flyg införs så snart som möjligt.

Angreppssätt och metoder för att beräkna och redovisa klimatpåverkan kommer att behöva utvecklas i takt med omvärldsutveckling och ökad kunskap inom området. Trafikanalys ser därför positivt på att metodfrågor, enligt förslaget, närmare preciseras i föreskriftsform. Det möjliggör att metodval på ett enklare sätt utvecklas och anpassas än om frågorna vore lagbundna.

Systemgränser är en viktig förutsättning för hur beräkning av klimatpåverkan görs och vad klimatdeklarationen visar. På sidan 53 i promemorian anges att systemgränser bör vara samma för trafikslagen. Detta innebär således att de systemavgränsningar som tillämpas för flygets rapportering av resors klimatpåverkan via EU-ETS och Corsia blir styrande för framtida systemgränser.

Trafikanalys ser positivt på att Naturvårdsverket föreslås bli tillsynsmyndighet för lagen om klimatdeklarationer. Det ligger väl i linje med att Naturvårdsverket idag ansvarar för statistik och uppgifter om klimatpåverkan. Naturvårdsverket föreslås också få meddela föreskrifter om beräkning av klimatpåverkan, i vilka fall ett schablonvärde får användas, samt hur en klimatdeklaration ska utformas och lämnas. Enligt promemorian innebär kravet på klimatdeklaration en viss kostnad och arbetsinsats för transportföretagen, men omfattningen bedöms inte vara stor. Trafikanalys ser det som en rimlig bedömning.

I avsnitt 5.4 diskuteras frågor kring klimatdeklarationens innehåll, bland annat att verksamhetsspecifika uppgifter (såsom antal passagerare per resa) bör ligga till grund för beräkningen av en resas klimatpåverkan. Vi ser det som mycket viktigt att regelverket på den här punkten kompletteras med regler för att beräkna antal passagerare. Det sker lämpligen genom ett tillägg i förordningens 10:e paragraf, punkt 5. Därigenom kan vi undvika att transportörer exempelvis väljer att räkna på maximalt antal passagerare eller väljer ett genomsnittligt antal passagerare under en period med särskilt hög kabinfaktor.