Nya bilar i rad


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget att EU:s bränsleinformationsdirektiv tydligare implementeras i svensk lagstiftning genom införandet av en ny lag med kompletterande förordning.

Idag implementeras direktivet via Konsumentverkets allmänna råd vid marknadsföring av nya personbilar. Då bränsleinformationsdirektivet innehåller skyldigheter, innebär det att det inte är tillräckligt att implementera i allmänna råd och direktivet bör därför tydliggöras i svensk rätt. Enligt promemorian innebär förslaget om att tydliggöra implementeringen av direktivet i en ny lag med kompletterande förordning i princip ingen förändring av nuvarande praxis.

Informationen om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp hos bilmodeller på marknaden finns idag tillgänglig på bilsvar.se som Konsumentverket ansvarar för. Promemorian pekar på att det är lämpligt att Konsumentverket även fortsättningsvis ansvarar för att tillgängliggöra denna information. En tydligare implementering av direktivet i svensk lagstiftning innebär enligt promemorian framför allt att tillämpningen av Konsumentverkets tillsyn och eventuella domstolsprövningar underlättas. En ny uppgift föreslås för Konsumentverket att meddela föreskriver, vilket enligt promemorian bör rymmas inom myndighetens ekonomiska ramar. Förslaget bedöms enligt promemorian inte medföra förändrade kostnader för näringsidkare.

Mot bakgrund av ovan ser Trafikanalys positivt på det remitterade förslaget.

 


Förslag till ändrad placering av betalstationer för trängselskatt

Trafikanalys har svarat på en remiss om en ändrad placering av betalstationer för trängselskatt i Stockholm. Förslaget innebär...

Uppdrag att utreda nya regler för A-traktorer

Trafikanalys har svarat på en remiss om Transportstyrelsens utredning av nya regler för A-traktorer. Sammanfattningsvis...

Minskar vägtrafiken när bränslet blir dyrare?

Vägtrafikens omfattning på statligt vägnät har varit relativt oförändrad under 2022, trots bränslepriser som varit upp till 70...