Yttrande över Finansdepartementets promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Nya bilar i rad


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget att EU:s bränsleinformationsdirektiv tydligare implementeras i svensk lagstiftning genom införandet av en ny lag med kompletterande förordning.

Idag implementeras direktivet via Konsumentverkets allmänna råd vid marknadsföring av nya personbilar. Då bränsleinformationsdirektivet innehåller skyldigheter, innebär det att det inte är tillräckligt att implementera i allmänna råd och direktivet bör därför tydliggöras i svensk rätt. Enligt promemorian innebär förslaget om att tydliggöra implementeringen av direktivet i en ny lag med kompletterande förordning i princip ingen förändring av nuvarande praxis.

Informationen om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp hos bilmodeller på marknaden finns idag tillgänglig på bilsvar.se som Konsumentverket ansvarar för. Promemorian pekar på att det är lämpligt att Konsumentverket även fortsättningsvis ansvarar för att tillgängliggöra denna information. En tydligare implementering av direktivet i svensk lagstiftning innebär enligt promemorian framför allt att tillämpningen av Konsumentverkets tillsyn och eventuella domstolsprövningar underlättas. En ny uppgift föreslås för Konsumentverket att meddela föreskriver, vilket enligt promemorian bör rymmas inom myndighetens ekonomiska ramar. Förslaget bedöms enligt promemorian inte medföra förändrade kostnader för näringsidkare.

Mot bakgrund av ovan ser Trafikanalys positivt på det remitterade förslaget.

 


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).