Nya bilar i rad


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget att EU:s bränsleinformationsdirektiv tydligare implementeras i svensk lagstiftning genom införandet av en ny lag med kompletterande förordning.

Idag implementeras direktivet via Konsumentverkets allmänna råd vid marknadsföring av nya personbilar. Då bränsleinformationsdirektivet innehåller skyldigheter, innebär det att det inte är tillräckligt att implementera i allmänna råd och direktivet bör därför tydliggöras i svensk rätt. Enligt promemorian innebär förslaget om att tydliggöra implementeringen av direktivet i en ny lag med kompletterande förordning i princip ingen förändring av nuvarande praxis.

Informationen om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp hos bilmodeller på marknaden finns idag tillgänglig på bilsvar.se som Konsumentverket ansvarar för. Promemorian pekar på att det är lämpligt att Konsumentverket även fortsättningsvis ansvarar för att tillgängliggöra denna information. En tydligare implementering av direktivet i svensk lagstiftning innebär enligt promemorian framför allt att tillämpningen av Konsumentverkets tillsyn och eventuella domstolsprövningar underlättas. En ny uppgift föreslås för Konsumentverket att meddela föreskriver, vilket enligt promemorian bör rymmas inom myndighetens ekonomiska ramar. Förslaget bedöms enligt promemorian inte medföra förändrade kostnader för näringsidkare.

Mot bakgrund av ovan ser Trafikanalys positivt på det remitterade förslaget.