Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2021

Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de kommande åren. Efter Trafikanalys granskning konstateras att förslaget i stort följer regeringens direktiv för uppdraget. Däremot är förslaget och underlagen inte alltid transparenta och tydliga och vissa brister noteras i granskningen.

Hela rapporten hittar du här

Rapport 2021:7
Publicerad:  31 augusti 2021

Trafikverket redovisade i april 2021 förslag på de infrastrukturobjekt som bör få byggstartas i perioden 2022-2024, samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 2025-2027. Trafikverkets byggstartsrapport omfattar totalt 58 infrastrukturprojekt med olika planerade byggstarter. Totalt 27 av de projekten har ingått i Trafikanalys granskning.

Uppgiften för Trafikanalys är att granska de samhällsekonomiska kalkyler, kostnadsberäkningar och planeringsunderlag som ligger till grund för byggstartsförslaget. Trafikanalys kvalitetsgranskning av förslaget fokuserar främst på efterlevnaden av regeringens direktiv och Trafikverkets egen metodprocess.

På objektsnivå (på)visar granskningen brister hos 11 av de 27 granskade objekten. Bristerna rör bland annat de samlade effektbedömningarna och en större avvikelse i anläggningskostnad redovisad i Trafikverkets byggstartsförslag.

På en övergripande nivå ses två brister som mest problematiska och som behöver synas närmare kommande år. Först gäller det hur kostnadsfördyringar ska hanteras relativt den aktuella planeringsramen.

  • Frågan hur kostnadsökningar ska beaktas när objekt föreslås till byggstart och förberedelse för byggstart behöver tydliggöras. Trafikanalys menar att det inte är klarlagt om de objekt som förslås till byggstart 2022-2024 och förberedelse för byggstart 2025-2027 uppfyller dagens krav enligt regeringens direktiv. Baserat på tidigare års kostnadsfördyringar och att det i dagsläget också finns osäkerheter kring framtida kostnader är det inte klarlagt att objekten med stor sannolikhet ska kunna genomföras på det sätt och till de kostnader som ryms inom planeringsramen.

 Den andra bristen gäller hanteringen av de infrastrukturprojekt som kommer ur så kallade ”storstadsförhandlingar” - resultatet av förhandlingslösningar mellan regeringen och andra parter.

  • Generellt är det problematiskt att underlagen för objekt som är ett resultat av storstadsförhandlingar inte granskas av Trafikverket. Beslutsunderlag för storstadsförhandlingsobjekten är inte samlat hos TrafikverketFör Trafikanalys förefaller det otillfredsställande att Trafikverket inte granskar och redovisar aktuella statusuppgifter om samhällsekonomi och anläggningskostnader för dessa objekt. Trafikanalys ser betydande risker med att storstadsobjekten ”faller mellan stolarna” vad gäller genomlysning och granskning.