Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2021

Göteborgs hamn Foto:Mostphotos


Syftet med denna rapport är att beskriva den svenska sjöfartens internationella konkurrens­situation med fokus på år 2020. Medan godstrafiken på svenska hamnar till stor del har kunnat fortsätta trots coronapandemin, avstannade passagerartrafiken nästan helt vilket fick stora följder för flera svenska rederier. 

Hela rapporten i pdf

I årets rapport kan vi se att en vändning har skett under första halvåret 2021 med en ökning av både gods- och passagerartrafik. Vi kan också se att sysselsättningen för sjömän sett mer positiv ut under första halvåret 2021.

Den minskade trafiken under 2020 resulterade i stora omsättningsförluster bland rederierna. Under perioden mars 2020 till och med februari 2021 har den svenska sjöfartens omsättning legat i genomsnitt omkring 25 procent lägre än 2019. Under 2021, från mars 2021 till och med juni 2021, har omsättningen legat i genomsnitt omkring 30 procent lägre än motsvarande period 2019, det vill säga ännu lite lägre.

Under 2020 minskade antalet ombordanställda (räknat som anställda per dag) i den svensk-registrerade flottan med 32 procent. Mest minskade ekonomipersonal, som gick ner med 43 procent. Maskinbefäl, styrmän och befälhavare minskade med 12 till 14 procent.

Under andra kvartalet 2021 har vi dock kunnat se en vändning i arbetslösheten, jämfört med första kvartalet 2021. Arbetsförmedlingens statistik över öppet arbetslösa (som kan ta ett arbete med kort varsel) visade att i maj och juni var arbetslösheten nästan 50 procent lägre än samma månader 2020.

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är fortfarande svag och antalet sjöfartsexamina minskade kraftigt under 2020.

Den svenskregistrerade handelsflottan var stabil under 2020, med 317 fartyg (>100 brutto). Svenskregistrerat tonnage minskade något, men mest minskade det inhyrda tonnaget, vilket medförde att den svenskkontrollerade flottan minskade i fartyg och tonnage.

När det gäller registrering, kontroll och tillsyn tycks den förenklingsprocess som drivits av svenska myndigheter ha avstannat, men ekobonus-systemet som är ett stöd för överflyttning av gods från väg till sjöfart har förlängts och regeringen aviserar i budgeten en satsning på 100 miljoner kronor årligen mellan 2022 och 2024. Samtidigt minskade sjöfartsstödet något och under år 2020 (år 2019) beviljades 33 (37) rederier sjöfartsstöd på sammanlagt 1,2 miljarder kronor (1,6 miljarder).

Trafikverket och Energimyndigheten är fortsatt viktiga finansiärer av sjöfartsforskning. Det pågår också flera forskningsprojekt med digitalisering och miljö i fokus.

Trafikanalys konstaterar att 2020 inte var något positivt år för den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation, men att 2021 ser mer lovande ut.