""

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relaterat till uttaget av skatter och avgifter. I analysen inkluderas kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnader för trafikens externa effekter och transportpolitiskt motiverade rörliga skatter och avgifter för respektive trafikslag.

Effekter av fordons framdrift kan vara antingen interna (t.ex. bränsleförbrukning och fordonsslitage) eller externa (t.ex. vägslitage, buller och luftföroreningar). Externa effekter påverkar andra negativt, både i och utanför transportsystemet och samhället i stort.

En extern effekt kan internaliseras i resor och transporter genom skatter eller avgifter. Det innebär att aktörerna förmås att handla som om de beaktade de externa effekterna. Genom beräkningar av trafikens icke internaliserade externa kostnader går det att få en uppfattning om hur internaliserande skatter och avgifter kan behöva justeras för att motsvara de kostnader trafiken ger upphov till.

Godstransporter på väg och järnväg är underinternaliserade

Sett till internaliseringsgrad ligger järnvägsgods på mellan 30 till 50 procent, gods med tung lastbil på väg har en internaliseringsgrad i intervallet 50 till 80 procent och sjöfart i genomsnitt 120 procent, men med en mycket stor variation beroende på fartyg och rutt. En internaliseringsgrad på 30 till 50 procent innebär att järnvägsgods betalar en tredjedel till hälften av de externa kostnader den orsakar och internaliseringsgraden om 120 procent för sjöfart betyder att sjöfarten i genomsnitt betalar en femtedel mer än de externa kostnader dessa frakter genererar.

Personbilstrafik är kraftigt överinternaliserad på landsbygd, men underinternaliserad i tätort

För personbilstrafik skiljer sig internaliseringsgraden betydligt mellan bensin- respektive dieseldrivna bilar. På landsbygd betalar bensinbilstrafik mer än fullt ut för sina beräknade samhällsekonomiska marginalkostnader. Bensinbilen är där överinternaliserad och har en internaliseringsgrad över 180 procent. I tätort är bensinbilstrafik underinternaliserad, internaliseringsgraden är drygt 80 procent. Personbilstrafik med dieseldrivna fordon betalar något mer (60 öre per mil) för de externa effekter de orsakar på landsbygd, men betalar i tätort inte alls för de externa effekterna i samma utsträckning som bensinbilar.

Persontrafik med buss är inte helt internaliserad

Persontrafik på järnväg är i stora drag internaliserad (exklusive knapphet/trängsel) förutom i tågläge bas, vilket skulle kunna motsvara det mindre trafikerade järnvägsnätet. Persontrafik med buss betalar i något mindre utsträckning för sina samhällsekonomiska kostnader än tåg.

Nationella flygresor kan vara kraftigt överinternaliserade, men för långa internationella flygresor är avgifterna för låga

Det nationella flyget är kraftigt överinternaliserat om kostnaden för koldioxidutsläpp betraktas som internaliserad i och med EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Även om kostnad för koldioxid inkluderas för flyg beräknas viss överinternalisering. I det nationella genomsnittet döljs dock en stor variation beroende på flygningar och flygplanstyper. Internationella flygningar utanför EU betalar däremot i mycket liten utsträckning för de externa kostnader de orsakar. Eftersom flyg utanför EU inte inkluderas i EU:s utsläppshandel är de externa kostnaderna för sådana flygningar mycket stora.