Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet

""

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över remissen "Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet".

I remissvaret avgränsar Trafikanalys sitt svar till frågor om konnektivitet med relevans för transportområdet och som har bäring på den svenska transportpolitiken. Vi diskuterar frågor om kommunikation som är kritiska för transportsystemet, men inte frågor som rör stödtjänster för exempelvis underhållning under resan.

Enligt Trafikanalys bedömning kommer förändringar av regelverk och andra styrmedel avseende alla trafikslag att fortsatt behövas. Av allt att döma kommer dock de mest radikala förändringarna krävas för vägtrafiken. För övriga trafikslag bedöms de framtida regelverken vara mer lika dagens system, kanske gäller detta framför allt järnväg och luftfart i det kontrollerade luftrummet. För dessa trafikslag finns redan regler för hur fordon kommunicerar med infrastruktur och med omgivningen. Även om tekniska krav säkert kan behöva ses över och utvecklas i takt med utvecklingen ingår således övriga trafikslag, till skillnad från vägtrafik, i ett gemensamt transportsystem som förutsätter uppkoppling och samverkan. Vårt remissvar fokuserar därför huvudsakligen på vägtrafik.

Det offentliga åtagandet bör avgränsas till grundläggande infrastruktur

Enligt den antagna svenska bredbandsstrategin ska digitaliseringen och bredbandsutbyggnaden i första hand ske genom marknadens försorg och på kommersiella villkor. Mot denna bakgrund bör enligt Trafikanalys det offentliga åtagandet på området avgränsas till att säkra och finansiera en grundläggande infrastruktur som inte kommer att kunna tillhandahållas av marknaden. Det gäller exempelvis fysiska eller trådlösa nät där underlaget är för litet och att utbyggnad därför hindras av att näten inte kan göras kommersiellt lönsamma. Men uppkoppling och digitalisering av exempelvis fordon förutsätter också att näten samverkar i syfte att de som trafikerar näten ska kunna kommunicera med både nät och med varandra. Även här krävs statens ingripande genom krav på såväl uppkoppling som på säkerhet och kompatibilitet. En uppgift för staten är vidare att se till att upprätta och upprätthålla institutionella förhållanden i form av regelverk och ansvariga myndigheter som kan garantera att lika och konkurrensneutrala villkor gäller på marknaden. Detta är en förutsättning för att marknaden ska kunna fungera och utvecklas effektivt.

Klimat, hållbarhet och resurseffektivitet

Motoriserade fysiska resor och transporter ger förutom nyttan av resan och transporten upphov till en rad negativa externa effekter bland annat i form av miljö- och klimatpåverkan. Detta gäller kanske i första hand vägtransporter, vilka står för den helt övervägande delen av utsläppen.

Uppkoppling och digitalisering har stor potential att kunna bidra till att minska de externa effekterna. Tekniken kan användas i syfte att öka transporteffektiviteten i samhället genom att möjliggöra en överflyttning till mer energieffektiva färdmedel och transportsätt samt i vissa fall även ersätta transporterna helt.

Tekniken kan också användas för att minska de negativa effekterna av de transporter som utförs. Det kan till exempel ske genom förbättrad trafikstyrning som leder till ett jämnare flöde i trafiken och bättre kapacitetsutnyttjande men också med hjälp av teknik som möjliggör kolonnkörning.

I ett livscykelperspektiv ställer samtidigt digitaliseringen stora krav på energitillförsel samt behov av omfattande materialåtgång. Dessa har i sin tur stor påverkan på miljö- och klimat.

Behov av statliga åtgärder

Trafikanalys har i en rapport från 2019 tagit fram ett kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade fordon, farkoster och system. Rapporten visar att grunden för en uppkopplad och samverkande trafik är lagd, men att det återstår en rad hinder för att uppnå de transportpolitiska målen och målen i bredbandsstrategin. Med dessa erfarenheter, och mot bakgrund av hur långt utvecklingen mot ett uppkopplat transportsystem har nått sedan dess, ser vi ett behov av att fortsatt vidta politiska åtgärder på framför allt följande områden.

  • Tillförsäkra finansiering och andra förutsättningar för fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur.
  • Anpassning av regelverk för en robust och säker uppkoppling bl.a. vad gäller
  • tillgång till öppna data
  • informationssäkerhet
  • säkra fordon
  • säker infrastruktur
  • Främja ett internationellt samarbete kring frågor om standardisering.