Fronter på flera lastbilar

Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

Hela rapporten

I denna rapport görs kostnadsberäkningar för ett fiktivt transportupplägg där transporten sker med järnväg, traditionell vägtransport (lastbil med släp) samt med automatiserad kolonnkörning. Såväl samhällets kostnader i form av kostnader för externa effekter, som företagskostnader i form av driftskostnader och godstidsvärden beräknas. Redovisningen baseras på ett uppdrag som har utförts av DB Schenker Consulting för Trafikanalys.