Fronter på flera lastbilar

Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

Hela rapporten

I denna rapport görs kostnadsberäkningar för ett fiktivt transportupplägg där transporten sker med järnväg, traditionell vägtransport (lastbil med släp) samt med automatiserad kolonnkörning. Såväl samhällets kostnader i form av kostnader för externa effekter, som företagskostnader i form av driftskostnader och godstidsvärden beräknas. Redovisningen baseras på ett uppdrag som har utförts av DB Schenker Consulting för Trafikanalys.


Lastbilsundersökningen

Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020

Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser

Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...