Dubbelkopplat tåg

Trafikanalys har ombetts att svara på rubricerad promemoria som innehåller förslag till ett nytt bihang till fördraget om säkerhetskrav för internationell järnvägstrafik. Ändringarna syftar till att skapa enhetliga och förtydligade regler för järnvägstrafik även utanför samt till och från EU.​

Läs/ladda ner yttrandet

Trafikanalys kan konstatera att de föreslagna ändringarna redan gäller för järnvägstrafik inom EU och att ändringarna därför främst har betydelse för järnvägstrafik utanför EU.

Trafikanalys har inga invändningar mot förslagen i den remitterade promemorian.