Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Båtpendling för ökad kapacitet

Motorbåt nära land

I Sverige har framför allt Göteborg och Stockholm ett antal båtlinjer avsedda för arbetspendling men även för fritidsresor. Båttrafikering på Stockholms vattenvägar har diskuterats bland annat i en utredning av RTK 2005, i samarbete med Storstockholms lokaltrafik (SL) och ÅF.

I november 2011 presenterade SL en rapport där man utvärderade två tänkbara nya båtlinjer, utöver existerande kollektivtrafik. I juni 2013 publicerade Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting rapporten "Utredning om båtpendling i Stockholm ". Här utvärderades nio olika båtlinjer. I maj 2011 lyfte Trafikanalys också fram denna möjlighet i rapporten Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys (Rapport 2011:3).

Trafikanalys har tagit fram föreliggande underlag med ett syfte som skiljer sig från tidigare analyser eftersom vi här inte utvärderar om en ny båtlinje är lönsam utöver existerande kollektivtrafik, utan om båt skulle kunna komplettera andra kollektiva färdmedel om kapaciteten bör ökas i stråk som har eller förväntas få bristande kapacitet. Med hjälp av ett räkneexempel har vi försökt att bedöma om båt skulle kunna vara ett samhällsekonomiskt lönsamt trafikslag i jämförelse med spårvagn, buss, pendeltåg och tunnelbana.

Med denna rapport har Trafikanalys avsett att lägga grunden till eventuellt fortsatta analyser av båt som komplement till andra färdmedel i verkliga relationer som har eller kan förväntas få kapacitetsproblem.

För räkneexemplet har samarbetspartners redovisat kostnadsuppskattningar; konsulten Transportekonomi Sverker Enström vad gäller pendeltåg, tunnelbana, spårvagn och buss och konsulten Arnström Consulting beträffande båttrafikering.


Ny rapport om miljövänlig sjöfart: batteridrift är bäst för fossilfri EU-flotta till 2050


Det är Transport & Environment som tagit fram en färdplan för att göra den europeiska flottan fossilfri. I rapporten framhålls...

Yttrande över remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg


Trafikanalys har beretts möjlighet att yttra sig över externremissen av förslag till införlivande av IMO:s regelverk om...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...