Transportpolitik och gränsöverskridande godstransporter i de nordiska länderna

Bro

De nordiska länderna i allmänhet, och i synnerhet Finland, Sverige och Norge har liknande grundläggande transportbehov kopplat till sin utrikeshandel. 

Länderna har råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen. Danmark skiljer sig lite från de övriga nordiska länderna, då den största delen av de internationella transporterna utgörs av transittrafik. Samtidigt är handeln mellan länderna relativt omfattande. Dessa transportbehov har inneburit att de nordiska länderna utvecklat ett beroende av varandras infrastruktur för att effektivt kunna hantera sin import och export.

Trafikanalys har under 2014 genomfört en omvärldsanalys av förutsättningarna för gränsöverskridande godstransporter främst mellan de nordiska länderna. Arbetet har bestått av två studier, den ena har fokuserat på förutsättningarna för transportköpare och utförare av gränsöverskridande godstransporter. Den studien har genomförts av WSP på Trafikanalys uppdrag och är publicerad separat. Resultaten från bägge dessa studier presenterades på ett nordiskt seminarium i Stockholm i maj, samt under Fehmarn Bält-dagarna i Köpenhamn i början av oktober 2014.

Rapporter


Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Överträdelser i november inom transport och rörlighet


Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av det polska systemet som kräver tillstånd för vissa...