Pendeltåg på Stockholms centra

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg. Här föreslås ändringar i lagstiftningen om kollektivtrafik i fråga om möjligheten att direkttilldela avtal som avser kollektivtrafik på järnväg. Detta med anledning av ändrade möjligheter till undantag i EU:s kollektivtrafikförordning.

Trafikanalys har inga invändningar emot förslagen som innebär att Trafikverkets möjlighet att direkttilldela avtal om kollektivtrafik på järnväg begränsas till ett årligt genomsnittligt belopp på högst 7 500 000 euro.

Därmed skulle villkoren för Trafikverkets upphandlingar jämställas med de begränsningar som gäller för de regionala kollektivtrafikmyndigheternas upphandlingar.

Trafikanalys konstaterar samtidigt att ändringen synes göra liten skillnad från nu eftersom Trafikverket i normalfallet, eller åtminstone i begränsad utsträckning, har utnyttjat denna möjlighet.