Hand på en bilratt

På många håll i världen pågår för närvarande forskning och demonstration av koncept för självkörande fordon. Förväntningar är stora att detta ska bidra till förbättrad säkerhet, mindre emissioner och ökad kapacitet i vägnätet.

En central fråga när det gäller självkörande bilar är i vilken utsträckning tekniken kan bidra till att lösa förväntade framtida kapacitetsproblem, givet att vi använder bilen på samma sätt som idag. För att få bättre kunskap kring ämnet och har Trafikanalys under vintern genomfört en studie kring potentiella effekter av självkörande bilar och vilka möjligheter som finns att följa utvecklingen.

Resultaten från studien visar att kapaciteten i en innerstadsmiljö kan fördubblas om alla fordon är självkörande. Beräkningarna för motorvägar visar att genomströmningen i exemplet från Essingeleden skulle kunna öka med cirka 70 procent om 100 procent av fordon är självkörande. En förutsättning för att riktigt stora kapacitetsvinster ska uppstå är att fordon bildar kolonner och att tidsluckorna mellan bilar minskar från dagens 1,5 sekunder till 0,1 sekund.

Det kommer dock sannolikt att dröja lång tid innan självkörande fordon har fått så pass stort genomslag att de får genomgripande konsekvenser för hur vi använder transportsystemet och planerar våra städer. Studien ger inte heller någon enhetlig bild av hur självkörande fordon kan tänkas påverka hur vi reser. Den pekar istället på att synen på bilägande i framtiden sannolikt kommer att spela en viktig roll för hur självkörande teknik påverkar kapaciteten i transportsystemet. Fortsätter vi använda bilen på samma sätt som idag kommer det sannolikt att leda till ökat trafikarbete med bil och en kraftig ökning av efterfrågan på parkering. Om tekniken däremot ger upphov till fler delade ägarformer som bildelning, samåkning och taxi så finns möjlighet att kraftigt minska efterfrågan på parkering och antal fordon trots en eventuell ökning av antalet personkilometer.

Om samhället hanterar utvecklingen genom en aktiv transportpolitik för att främja potentiella positiva effekter och begränsa de negativa finns sannolikt goda förutsättningar för både förbättrad kapacitet, mer plats för andra färdmedel och minskat antal döda och allvarligt skadade i framtiden.